آقا سید رضا صدرزاده

آقا سید رضا صدرزاده

شهرت :

صدرزاده
تاریخ وفات :
1334/09/23
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
فرزند آقا سید محمد هادی صدرالعلماء بن سید عبدالوهاب صدرالعلما شمس آبادی. او در مسجد شمس آباد که به نام مسجد صدرالعلماء نیز خوانده می شود، اقامت جماعت می نموده و سپس بر اثر فشار حکومت وقت، تغییر لباس داده و تصدی یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را بر عهده گرفت و تا هنگام وفات بدان اشتغال داشت. مشارالیه داماد حاج شیخ مهدی نجفی بود.
وفاتش در 23 آذر 1334ش واقع شد و در آرامگاه خانوادگی صدرهاشمی در تخت فولاد مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا سید محمد هادی صدرالعلماء بن سید عبدالوهاب صدرالعلما شمس آبادی. او در مسجد شمس آباد که به نام مسجد صدرالعلماء نیز خوانده می شود، اقامت جماعت می نموده و سپس بر اثر فشار حکومت وقت، تغییر لباس داده و تصدی یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق را بر عهده گرفت و تا هنگام وفات بدان اشتغال داشت. مشارالیه داماد حاج شیخ مهدی نجفی بود.
وفاتش در 23 آذر 1334ش واقع شد و در آرامگاه خانوادگی صدرهاشمی در تخت فولاد مدفون شد.