سید فضل الله صفا

سید فضل الله صفا

شهرت :

سید فضل الله صفا
تاریخ وفات :
1360/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
حقوقدان
در سال 1302ش در اصفهان متولد شد. در سال 1320ش پس از اخذ دیپلم به تهران رفت و در دانشکده حقوق به تحصیل پرداخت و پس از دریافت لیسانس به تدریس در دبیرستان هاى تهران مشغول شد. او سالیان دراز دبیر ادبیات در دبیرستان مروى تهران و دارالفنون بود و چندین سال مدیریت دارالفنون را به عهده داشت و پس از ادامه تحصیل و اخذ دکتراى حقوق، در دانشکده حقوق به تدریس پرداخت.
دکتر صفا از سال 1355ش محل سکونت خود را به اصفهان انتقال داد و در خانه پدرى ساکن شد.
او اطلاعات وسیعى درباره اماکن و ابنیة تاریخى و مساجد و موقوفات اصفهان داشت و با اداره اوقاف همکارى مى نمود. خود نیز متولى موقوفاتی بوده و تعداد زیادى از فقرا و مستمندان را سرپرستى مى نمود. او سال ها در منزل پدرى خود جلسات منظم روضه خوانى برپا مى نمود و در تعظیم شعائر دینى مى کوشید.
سید فضل الله صفا سرانجام در 21 شعبان 1409ق/1360ش در اثر سکته قلبى وفات یافت و در کنار پدرش در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
در سال 1302ش در اصفهان متولد شد. در سال 1320ش پس از اخذ دیپلم به تهران رفت و در دانشکده حقوق به تحصیل پرداخت و پس از دریافت لیسانس به تدریس در دبیرستان هاى تهران مشغول شد. او سالیان دراز دبیر ادبیات در دبیرستان مروى تهران و دارالفنون بود و چندین سال مدیریت دارالفنون را به عهده داشت و پس از ادامه تحصیل و اخذ دکتراى حقوق، در دانشکده حقوق به تدریس پرداخت.
دکتر صفا از سال 1355ش محل سکونت خود را به اصفهان انتقال داد و در خانه پدرى ساکن شد.
او اطلاعات وسیعى درباره اماکن و ابنیة تاریخى و مساجد و موقوفات اصفهان داشت و با اداره اوقاف همکارى مى نمود. خود نیز متولى موقوفاتی بوده و تعداد زیادى از فقرا و مستمندان را سرپرستى مى نمود. او سال ها در منزل پدرى خود جلسات منظم روضه خوانى برپا مى نمود و در تعظیم شعائر دینى مى کوشید.
سید فضل الله صفا سرانجام در 21 شعبان 1409ق/1360ش در اثر سکته قلبى وفات یافت و در کنار پدرش در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.
اشعار ذیل از شکیب اصفهانی بر روى سنگ مزارش حک شده است:
محیط علم و ادب، واقف از حدوث و قدم
سلیل احمد محمود، سید عالم
یگانه فاضل باذل به نام فضل الله
خجسته دکتر کامل، ستوده اهل قلم
به راه شرع قدم تا نهاد از سر شوق
گرفت رشته حبل المتین به کف محکم
شنید تا سخن ارجعى الى ربک
روان به دار بقا گشت با دلى خرم
به ماه تیر سفر کرد تا ز ملک جهان
به اهل صدق و صفا در بهشت شد همدم
شکیب سرزده تاریخ او حکیمى گفت:
صفا به خلد برین از صفا نهاد قدم