سید مهدی طباطبایی اردستانی

سید مهدی طباطبایی اردستانی

شهرت :

طباطبایی اردستانی
تاریخ وفات :
1/01/1295
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
عالم فاضل