میرزا سعیدا طباطبایی زواره ای

میرزا سعیدا طباطبایی زواره ای

شهرت :

طباطبایی زواره­ای
تاریخ وفات :
1/01/1251
مزار :
تکیه میرزا رفیعا
زمینه فعالیت :
از علما، عرفا و شعرای قرن سیزدهم هجری و از نوادگان میرزا رفیعای نائینی است که در سال1190ق متولد شده و در اصفهان اقامت داشته است. میرزا سعیدا در تفسیر و منقول استاد بود و مجموعه ای از آثار او به خط خودش در کتابخانة حاج میرزا ابوالهدی کلباسی در اصفهان موجود بوده است. وی در سال 1251ق فوت و در صحن تکیة میرزا رفیعا مدفون شده است. امروزه اثری از مزار وی موجود نیست.
مشروح زندگی نامه
از علما، عرفا و شعرای قرن سیزدهم هجری و از نوادگان میرزا رفیعای نائینی است که در سال1190ق متولد شده و در اصفهان اقامت داشته است. میرزا سعیدا در تفسیر و منقول استاد بود و مجموعه ای از آثار او به خط خودش در کتابخانة حاج میرزا ابوالهدی کلباسی در اصفهان موجود بوده است. وی در سال 1251ق فوت و در صحن تکیة میرزا رفیعا مدفون شده است. امروزه اثری از مزار وی موجود نیست.