سیدهاشم طوبی

سیدهاشم طوبی

شهرت :

طوبی
تاریخ وفات :
15/08/1326
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند آقا سید حسن صحاف، شاعر و خطاط هنرمند اواخر دورة قاجاریه، از چهره هاى گمنام ادب و هنر اصفهان است. وى در خط نسخ و ثلث استاد بوده و آثارى از او به یادگار مانده است.
میرزا محمدعلى مسکین در تذکرة خود اشعار زیر را از او نقل کرده می نویسد:« طوبی اسمش سید هاشم و از موزونان اصفهان خط نسخ را خوب می نویسد».
از اشعار او ماده تاریخ بنای مسجد رکن الملک است که خوب گفته است: « عجلوا بالصلوة قبل الفوت»
وى در 15 شعبان 1326ق وفات یافت و در جنوب تکیة فاضل هندى مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا سید حسن صحاف، شاعر و خطاط هنرمند اواخر دورة قاجاریه، از چهره هاى گمنام ادب و هنر اصفهان است. وى در خط نسخ و ثلث استاد بوده و آثارى از او به یادگار مانده است، از جمله:
1. خطوط کاشى سردر مسجد و مدرسة رکن الملک واقع در تخت فولاد اصفهان، مورخ به سال 1320 .
2. سنگ نوشته مزار عالم جلیل سید محمود خوانسارى متوفى در 23 رمضان 1319 مدفون در نزدیک فاضل هندى.
3. کتاب دعا به خط نسخ معرب نیکو که در سال 1313ق کتابت شده.
میرزا محمدعلى مسکین در تذکرة خود اشعار زیر را از او نقل کرده می نویسد:« طوبی اسمش سید هاشم و از موزونان اصفهان خط نسخ را خوب می نویسد».
از اشعار او ماده تاریخ بنای مسجد رکن الملک است که خوب گفته است: « عجلوا بالصلوة قبل الفوت»
وى در 15 شعبان 1326ق وفات یافت و در جنوب تکیة فاضل هندى مدفون شد.