عبدالحسین عبدی اصفهانی

عبدالحسین عبدی اصفهانی

شهرت :

عبدالحسین عبدی اصفهانی
تاریخ وفات :
1/03/1372
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
متخلص به «عبدى» در سال 1297ق دیده به جهان گشود. او از شعراى متوسط معاصر به شمار مى رود کتابى به نام « دُررالمصائب » مشتمل بر 1000 بیت در سال 1368ق از وی به چاپ رسیده است.
در وصف وى میرزا جواد شوقى در مقدمة « دُررالمصائب » دوازده بیت سروده است.
وى در ربیع الاول سال 1372ق در سن هفتاد و پنج سالگى در اصفهان وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
متخلص به «عبدى» در سال 1297ق دیده به جهان گشود. او از شعراى متوسط معاصر به شمار مى رود کتابى به نام « دُررالمصائب » مشتمل بر 1000 بیت در سال 1368ق از وی به چاپ رسیده است.
در وصف وى میرزا جواد شوقى در مقدمة « دُررالمصائب » دوازده بیت سروده است.
از اشعار اوست:
زلف پرچین را خم اندر خم مکن/ از خَمَش یک عالمى در هم مکن
از خمار چشم میگون لبت/ حسرت ساقى و جام جم مکن
جان من این پند را در گوش کن/ مال دنیا را زیاد و کم مکن
اینقدر دانم که دنیا یک دم است/ این سخن بشنو خیال دم مکن
تن بده بر زحمت و آسوده باش/ گردنت را پیش ناکس خَم مکن
وى در ربیع الاول سال 1372ق در سن هفتاد و پنج سالگى در اصفهان وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
استاد صغیر اصفهانی اشعاری در مرثیه و ماده تاریخ فوت وی سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
حکیمى کرد سر از جمع بیرون ناگهان گفتا/ که عبدى با شهید نینوا محشور مى گردد