سید عیسی خان علاج

سید عیسی خان علاج

شهرت :

علاج
تاریخ وفات :
1320/06/03
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند میرزا بهاءالدین بن سید محمد حسین طباطبایى زواره اى و مادرش دختر ملا ابوالقاسم از علمای معروف اردستان بوده است. سید عیسی از پزشکان معروف و حاذق به شمار مى رفت. وى از سادات سید روح الله اردستان و از احفاد دخترى میر محمد مهدى حکیم الملک اردستانى بود. در حدود سال 1300ق در محله فهرة شهر اردستان متولد شد. در اردستان و اصفهان و تهران به تحصیل پرداخت و در رشتة طب مدرسه دارالفنون به اخذ درجة دکترا نایل شد. در جنگ بین الملل اول به استخدام پلیس جنوب درآمد که از طرف دولت انگلستان تشکیل شده بود و مدت ها در آن جا به خدمت اشتغال داشت. وى رشتة جراحى را از پزشکان انگلیسى آموخت و در این فن تبحر یافت. با انحلال پلیس جنوب به بهدارى ارتش منتقل شد و مدت ها ریاست بهدارى شهر شیراز و اصفهان را عهده دار بود. وى بعدها با درجة سرهنگى بازنشسته شد و در اصفهان مطب دایر کرد.
وی علاوه بر طب، در نواختن تار تبحر داشت و این هنر را از عزیزخدایی از تارزنان معروف اردستان فرا گرفت.
دکتر علاج در شب سوم شعبان 1360ق/3 شهریور1320ش وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا بهاءالدین بن سید محمد حسین طباطبایى زواره اى و مادرش دختر ملا ابوالقاسم از علمای معروف اردستان بوده است. سید عیسی از پزشکان معروف و حاذق به شمار مى رفت. وى از سادات سید روح الله اردستان و از احفاد دخترى میر محمد مهدى حکیم الملک اردستانى بود. در حدود سال 1300ق در محله فهرة شهر اردستان متولد شد. در اردستان و اصفهان و تهران به تحصیل پرداخت و در رشتة طب مدرسه دارالفنون به اخذ درجة دکترا نایل شد. در جنگ بین الملل اول به استخدام پلیس جنوب درآمد که از طرف دولت انگلستان تشکیل شده بود و مدت ها در آن جا به خدمت اشتغال داشت. وى رشتة جراحى را از پزشکان انگلیسى آموخت و در این فن تبحر یافت. با انحلال پلیس جنوب به بهدارى ارتش منتقل شد و مدت ها ریاست بهدارى شهر شیراز و اصفهان را عهده دار بود. وى بعدها با درجة سرهنگى بازنشسته شد و در اصفهان مطب دایر کرد.
وی علاوه بر طب، در نواختن تار تبحر داشت و این هنر را از عزیزخدایی از تارزنان معروف اردستان فرا گرفت.
دکتر علاج در شب سوم شعبان 1360ق/3 شهریور1320ش وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.
شاعر ارجمند فضل الله اعتمادى متخلص به «برنا» در وفات او گوید:
کلک برنا از پى سال وفات او نوشت:/ در علاج و در طبابت ماهرى جو چون علاج
بر سنگ مزارش اشعاری از « میرزا محمد حسن رجائی» در وفات وی حک شده است.