سید علی علوی موسوی خوانساری

سید علی علوی موسوی خوانساری

شهرت :

علوی موسوی خوانساری
تاریخ وفات :
2/06/1398
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل ادیب فرزند عالم جلیل آقا میرزا ابوالقاسم بن سید علی بن سید ابوالقاسم علوی در خوانسار متولد شده است. وی تحصیلاتش را در زادگاهش آغاز و از محضر عمویش سید حسین علوی استفاده نمود و سپس به اصفهان مهاجرت نموده و از اساتید حوزة این شهر نیز استفاده کرد. سید علی علوی سپس به شغل معلمی در مدارس جدید پرداخت و علوم ادبی و لغت و عربی را تدریس می نمود. همچنین وی از خطبای مشهور در اصفهان بوده است.
سید علی علوی سرانجام در دوم جمادی الآخر1398ق فوت و در صحن تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل ادیب فرزند عالم جلیل آقا میرزا ابوالقاسم بن سید علی بن سید ابوالقاسم علوی در خوانسار متولد شده است. وی تحصیلاتش را در زادگاهش آغاز و از محضر عمویش سید حسین علوی استفاده نمود و سپس به اصفهان مهاجرت نموده و از اساتید حوزة این شهر نیز استفاده کرد. سید علی علوی سپس به شغل معلمی در مدارس جدید پرداخت و علوم ادبی و لغت و عربی را تدریس می نمود. همچنین وی از خطبای مشهور در اصفهان بوده است.
سید علی علوی سرانجام در دوم جمادی الآخر1398ق فوت و در صحن تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.