احمدخان فاتح الملک

احمدخان فاتح الملک

شهرت :

فاتح­ الملک
تاریخ وفات :
27/09/1338
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
فرزند آقا میرزا محمود، از محترمان دستگاه ظل السلطان و از روشفکران و آزادی خواهان عصر مشروطه بود. وی تحصیلاتش را در دارالفنون تهران تمام کرده و از صاحب منصبان تحصیل کرده و تربیت شده افسران اتریشی بود و پس از خاتمة تحصیلاتش به مقام ریاست قشون اصفهان نایل شد و در آن سامان متوطن گشت.
در حوادث مشروطیت زمانی که محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست. در اصفهان انجمن ولایتی در صدد مقابله برآمده و مصمم شدند تا نیروی نظامی را برای برخورد با این حرکت اعزام نمایند. حاجی فاتح الملک در این زمان از جانب انجمن ولایتی مأموریت تعلیم و مشق نیروی داوطلبان اصفهان را بر عهده داشت.
حاجی فاتح الملک مردی بود روشنفکر و آزادی خواه و خانه اش محفل آزاد مردان آن زمان بود و نظر به حسن شهرت و اعتقادی که مردم به او داشتند در دوره تقنینیه به مجلس شورای ملی انتخاب شد. وی یک سال پس از آن که در دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان وکیل اصفهان شرکت داشت به علت اغتشاشات خطه جنوب به فرماندهی سپاهی برگزیده شد که مأمور آرام کردن آن منطقه بود.
فاتح الملک در 27 رمضان 1338ق فوت و در قسمت جنوب تکیة شیخ مرتضی ریزی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا میرزا محمود، از محترمان دستگاه ظل السلطان و از روشفکران و آزادی خواهان عصر مشروطه بود. وی تحصیلاتش را در دارالفنون تهران تمام کرده و از صاحب منصبان تحصیل کرده و تربیت شده افسران اتریشی بود و پس از خاتمة تحصیلاتش به مقام ریاست قشون اصفهان نایل شد و در آن سامان متوطن گشت.
در حوادث مشروطیت زمانی که محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست. در اصفهان انجمن ولایتی در صدد مقابله برآمده و مصمم شدند تا نیروی نظامی را برای برخورد با این حرکت اعزام نمایند. حاجی فاتح الملک در این زمان از جانب انجمن ولایتی مأموریت تعلیم و مشق نیروی داوطلبان اصفهان را بر عهده داشت.
حاجی فاتح الملک مردی بود روشنفکر و آزادی خواه و خانه اش محفل آزاد مردان آن زمان بود و نظر به حسن شهرت و اعتقادی که مردم به او داشتند در دوره تقنینیه به مجلس شورای ملی انتخاب شد. وی یک سال پس از آن که در دوره دوم مجلس شورای ملی به عنوان وکیل اصفهان شرکت داشت به علت اغتشاشات خطه جنوب به فرماندهی سپاهی برگزیده شد که مأمور آرام کردن آن منطقه بود.
فاتح الملک در 27 رمضان 1338ق فوت و در قسمت جنوب تکیة شیخ مرتضی ریزی به خاک سپرده شد. بر مزارش بنای زیبای قاجاری ساخته شده است. بر سنگ مزارش دو مرثیه و ماده تاریخ حک شده که یکی از میرزا عبدالجواد خطیب و دیگری از سید عبدالوهاب خان مرشد اصفهانی است. مرشد اصفهانی در ماده تاریخش چنین سروده است:
غرض کردم از کلک مرشد سئوال/که سازد عیان آنچه را مختفی است
برون پا نهاد و به تاریخ گفت/بصحن جنان فاتح الملک زیست