ملا مصطفی فروشانی سدهی

ملا مصطفی فروشانی سدهی

شهرت :

فروشانی سدهی
تاریخ وفات :
26/07/1352
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا محسن سدهی است که در سده به دنیا آمد و عالمی فاضل، زاهد و متقی بوده و از دانشمندان نامدار سده به شمار می رفته است. وی از شاگردان میرزا ابوالمعالی کلباسی و جمعی دیگر از علمای اصفهان بوده و در فروشان به اقامة جماعت می پرداخته است. ایشان معتمد و مرجع حل مشکلات مردم و نیازمندی های آنها در منطقة مذکور بوده و به دیگر شؤون روحانیت نیز اشتغال داشته است. ملا مصطفی فروشانی پس از وفات در صحن تکیة استادش را میرزا ابوالمعالی، دفن گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محسن سدهی است که در سده به دنیا آمد و عالمی فاضل، زاهد و متقی بوده و از دانشمندان نامدار سده به شمار می-رفته است. وی از شاگردان میرزا ابوالمعالی کلباسی و جمعی دیگر از علمای اصفهان بوده و در فروشان به اقامة جماعت می-پرداخته است. ایشان معتمد و مرجع حل مشکلات مردم و نیازمندی های آنها در منطقة مذکور بوده و به دیگر شؤون روحانیت نیز اشتغال داشته است. ملا مصطفی فروشانی پس از وفات در صحن تکیة استادش را میرزا ابوالمعالی، دفن گردید. وی پدر عالم جلیل القدر، فقیه زاهد و مدرس نامدار حوزة علمیة اصفهان، حاج شیخ احمد فیاض سدهی(1324-1407ق) است.