میرزا حسین فرهنگ اصفهانی

میرزا حسین فرهنگ اصفهانی

شهرت :

فرهنگ اصفهانی
تاریخ وفات :
3/08/1370
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند علی اکبر جراح، مدیر مطبعة فرهنگ یکی از قدیمی ترین مطبعه های اصفهان بود. میرزا حسین در کنار چاپخانه در خیابان مشیر، کتابفروشی ای به نام فرهنگ نیز داشت.
میرزا حسین که به جهت کار در این چاپخانه، به میرزا حسین فرهنگ مشهور گردید و گه گاه به نام میرزا حسین طباع نیز خوانده می شد، به سال1325ق چاپخانه شخصی خود را راه اندازی نمود. این چاپخانه در بازار سراج ها قرار داشته است. این چاپخانه فعالیت خود را با چاپ روزنامه آغاز نموده است. از مطبوعات این چاپخانه می توان به روزنامة انجمن بلدیه اصفهان، روزنامه بلدیه اصفهان، روزنامة نجات وطن، روزنامة زاینده رود و روزنامة دانشکده اصفهان اشاره کرد. از اولین کتابهایی که توسط چاپخانه فرهنگ به چاپ رسیده است. «رساله فی الغصب» آقا نجفی اصفهانی به سال1327ق است.
میرزا حسین فرهنگ در 3 شعبان 1370ق فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند علی اکبر جراح، مدیر مطبعة فرهنگ یکی از قدیمی ترین مطبعه های اصفهان بود. میرزا حسین در کنار چاپخانه در خیابان مشیر، کتابفروشی ای به نام فرهنگ نیز داشت. در سالنامة وزارت خانة معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه که به سال 1336ق چاپ شده و همچنین در سند شماره297016999 در آرشیو اسناد ملی که طی آن آمار کتابفروشی ها، مطابع و مطبوعات شهر اصفهان را در سال1337ق ذکر شده، چاپخانة فرهنگ میرزا حسین فرهنگ تنها چاپخانة سنگی اصفهان بوده است.
نام میرزا حسین فرهنگ جزو گردانندگان چاپخانة دارالطباعة فرهنگ، که به نشر روزنامه فرهنگ می پرداخت، آورده شده و این که وی مدتی مدیریت این چاپخانه را نیز بر عهده داشته است.
میرزا حسین که به جهت کار در این چاپخانه، به میرزا حسین فرهنگ مشهور گردید و گه گاه به نام میرزا حسین طباع نیز خوانده می-شد، به سال1325ق چاپخانه شخصی خود را راه اندازی نمود. این چاپخانه در بازار سراج ها قرار داشته است. این چاپخانه فعالیت خود را با چاپ روزنامه آغاز نموده است. از مطبوعات این چاپخانه می توان به روزنامة انجمن بلدیه اصفهان، روزنامه بلدیه اصفهان، روزنامة نجات وطن، روزنامة زاینده رود و روزنامة دانشکده اصفهان اشاره کرد. از اولین کتابهایی که توسط چاپخانه فرهنگ به چاپ رسیده است. «رساله فی الغصب» آقا نجفی اصفهانی به سال1327ق است. همچنین کتاب «هدیة السالکین» به سال1362ق، «دانشنامة الفت» به سال1342ق، «الاصفهان» به سال1343ق و غیره است. از آثار چاپی مهم دیگر در مطبعة فرهنگ، چاپ نقشه اصفهان معروف به نقشة سید رضا خان در سال 1302ش است.
میرزا حسین فرهنگ در 3 شعبان 1370ق فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.