شیخ محمدجواد فریدنی

شیخ محمدجواد فریدنی

شهرت :

فریدنی
تاریخ وفات :
12/05/1375
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند شیخ علی اصغر، عالم فاضل زاهد، از شاگردان آقا شیخ محمدرضا نجفی و میر سید علی نجف آبادی بوده است. پس از آن در مدرسه عربان به تدریس سطوح فقه و ادبیات مشغول شده است. وی به زهد و تقوا معروف، و دارای مراتب معنوی بود. شاگردش شیخ محمد کلباسی می گوید: «استاد ما حاج شیخ محمدجواد که در قدس و تقوا زبانزد خاص و عام بود، یک روز بی هیچ مقدمه ای در وسط درس، خطاب به شهید بهشتی، با لحن خطابی و قاطع گفت: آقا بهشتی! شما در آینده ریاست فوق العاده و بزرگی خواهید داشت. شما به ریاست بزرگی می رسید. این سخن از مردی آن چنان، برای جوانی کم سن و سال و ناشناخته، مانند دیگر طلاب مشغول به تحصیل، همگان را به شگفتی واداشت». دکتر سید جعفر سجادی از شاگردان وی می نویسد: «آن مرحوم عارفی کامل، استادی بزرگ و بزرگوار و وجودش عین فرهنگ و ادب و زهد و تقوا بود. در زندگی مادی نیز زهد و قناعت می ورزید و ابداً از وجوه شرعی استفاده نمی کرد و مخارج اندک خود و خانواده اش را از زمین زراعتی کوچکی که داشت تأمین می کرد». وی در12 جمادی الاولی1375ق وفات یاف و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ علی اصغر فریدنی، عالم فاضل زاهد، از شاگردان آقا شیخ محمدرضا نجفی و میر سید علی نجف آبادی بوده و خود از اساتید حوزة اصفهان بود که در مدرسة عربان سطوح فقه و ادبیات را تدریس می نمود.
وی از علمایی بود که به زهد و تقوا معروف بوده و دارای مراتب معنوی بوده است. در همین زمینه شاگردش شیخ محمد کلباسی می گوید:« استاد ما حاج شیخ محمد جواد فریدنی که در قدس و تقوا زبانزد خاص و عام بود، یک روز بی هیچ مقدمه-ای در وسط درس خطاب به شهید بهشتی با لحن خطابی و قاطع گفت: آقا بهشتی! شما در آینده ریاست فوق العاده و بزرگی خواهید داشت. شما به ریاست بزرگی می رسید. این سخن از مردی آن چنان برای جوانی کم سن و سال و ناشناخته مانند دیگر طلاب مشغول به تحصیل، همگان را به شگفتی واداشت». همچنین حکایتی دیگر را شیخ محمد کلباسی در ارتباط خودش با شیخ محمدجواد فریدنی نقل می کند.
از شاگردان وی شهید مظلوم سید محمد بهشتی و حاج سید اسماعیل هاشمی بوده که ادبیات و شرح جامی را از محضر وی استفاده نموده است، همچنین حاج آقا یحیی فقیه ایمانی و شیخ محمد حسین فقیه نطنزی، شیخ رمضانعلی املایی؛ شیخ محمد تقی بن میرزا عبدالحسین نجفی؛ هدایت الله اعلایی؛ سید عبدالحجة بلاغی و سید عبدالحسین روضاتی از دیگر شاگردان وی بوده اند.
شیخ محمد جواد در روز چهارشنبه12 جمادی الاولی1375ق وفات یافت و در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

داستانها

/تواضع:/
آیت الله حاج شیخ محمدجواد فریدنى یکى از اساتید (ما شیخ محمد کلباسى) بود. ابتد که از ایشان خواسته بودیم براى ما درسى بگوید ایشان در این که تدریس کارى باشد مورد رضایت خدا تردید داشت و آن را مصداق این آیه شریفه مى دانست:
»یَحْسَبُونَ اَنَّهُ