محمدحسن فزوه ای

محمدحسن فزوه ای

شهرت :

فزوه­ای
تاریخ وفات :
24/10/1365
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
فرزند حاج اسدالله که به شغل مساحی اشتغال داشت. این خانواده در محلة پزوه شهر خوراسکان ساکن بودند و اکثراً به حرفة مساحی اشتغال داشتند. از بزرگان این خاندان، حاج عبدالحسین پزوه ای بود که سالها رئیس ادارة ثبت اصفهان بود و شرکت ها و کارخانه هایی که به ثبت می رسیدند با اسم و فامیل وی مهر می شدند.
محمدحسن پزوه ای نیز از این خاندان به شمار می آید که به نوشتة استاد جلال الدین همایی«از کارشناسان کشاورزی بسیار معروف اصفهان بوده و در مهارت فنی و صحت عمل مورد اعتماد اهالی اصفهان بوده و در محاکم قضایی تصدیق او مورد حجت بوده است».
محمدحسن در روز شنبه24 شوال 1365ق وفات یافت و در تکیة ریزی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج اسدالله که به شغل مساحی اشتغال داشت. این خانواده در محلة پزوه شهر خوراسکان ساکن بودند و اکثراً به حرفة مساحی اشتغال داشتند. از بزرگان این خاندان، حاج عبدالحسین پزوه ای بود که سالها رئیس ادارة ثبت اصفهان بود و شرکت ها و کارخانه هایی که به ثبت می رسیدند با اسم و فامیل وی مهر می شدند.
محمدحسن پزوه ای نیز از این خاندان به شمار می آید که به نوشتة استاد جلال الدین همایی«از کارشناسان کشاورزی بسیار معروف اصفهان بوده و در مهارت فنی و صحت عمل مورد اعتماد اهالی اصفهان بوده و در محاکم قضایی تصدیق او مورد حجت بوده است».
محمدحسن در روز شنبه24 شوال 1365ق وفات یافت و در تکیة ریزی مدفون شد.
ماده تاریخ وفاتش را استاد صغیر اصفهانی چنین سروده است:
گفت صغیر از برای سال وفاتش
حاج حسن از جهان به قصر جنان رفت
برادر وی حاج محمدحسین فزوه ای بوده که او نیز همانند محمدحسن در کار مساحی تبحر خاصی داشته است و از کارشناسان معروف کشاوزی اصفهان به شمار می آمده است. محمدحسین در سال1373ق/1332ش وفات یافت و در تکیة ریزی مدفون شد.