علی محمد فنایی

علی محمد فنایی

شهرت :

فنایی-علی محمد ابریشم کار
تاریخ وفات :
29/02/1368
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب
شاعر ادیب عارف علی محمد ابریشمکار و متخلص به « فنایی» فرزند ملا علی متوفی جمعه 29 صفر سال 1368ق در اصفهان و مدفون در تکیة ریزی است.

مشروح زندگی نامه
شاعر ادیب عارف علی محمد ابریشمکار و متخلص به « فنایی» فرزند ملا علی متوفی جمعه 29 صفر سال 1368ق در اصفهان و مدفون در تکیة ریزی است.
از اشعار اوست:
رخش سعادت همه جا تاختم/در دل هر ذره تو را یافتم
در دل هر ذره توئی نوربخش/از ره بخشندگی ما را ببخش