میرزا محمدابراهیم فیض

میرزا محمدابراهیم فیض

شهرت :

فیض
تاریخ وفات :
1327/01/03
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
فرزند عالم جلیل آقا محمد خلیل، مشهور به فیض. از زندگی او اطلاعی در دست نیست. وی در 3 فروردین1327ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عالم جلیل آقا محمد خلیل، مشهور به فیض. از زندگی او اطلاعی در دست نیست. وی در 3 فروردین1327ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد. میرزا حسن جابری انصاری اشعار زیر را در مرثیه فوت وی سروده که بر سنگ مزارش حک شده است:
بود دریای فیض ابراهیم/که از آن لؤلؤ آمدی به کران
جابری خواست سال تاریخی/بهر آن رادمرد شادروان
ملهم از فیض حق شد و گفتا/فیض از حق ببرد او بجنان