میرمحمدحسین کتابفروش

میرمحمدحسین کتابفروش

شهرت :

کتابفروش
تاریخ وفات :
1/01/1341
مزار :
تکیه سادات کتاب
زمینه فعالیت :
فرزند میرعلی نقی حسینی، از سادات کتابفروش، از علما و فضلا بوده و گاه کتابفروشی می کرده است. وی در 17 شوال 1341ق فوت شد. استاد همایی می نویسد: «قبرش در خارج بقعه و سنگ لوحش عمودی بر نماد خارجی دیوار بقعه نصب بود و نسب نامه اش بر سنگ لوح او نقش بسته بود».
مشروح زندگی نامه
فرزند میر علی نقی حسینی از سادات کتابفروش و از علما و فضلا بوده و گاه کتابفروشی می کرده است. وی در سال 1341ق فوت و در جنب بقعة کتابفروش ها در تخت فولاد به خاک سپرده شد.
استاد همایی می نویسد: «قبرش در خارج بقعه و سنگ لوحش عمودی بر نماد خارجی دیوار بقعه نصب بود و نسب نامه اش بر سنگ لوح او نقش بسته بود».