سید محمدرضا کتابفروش

سید محمدرضا کتابفروش

شهرت :

سید محمدرضا کتابفروش
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه سادات کتاب
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم جلیل در اوایل قرن چهاردهم هجری. جابری انصاری دربارة او می نویسد: « از علماء و دو سه کار مهم انجام داد. اول: تغییر محل چیت سازخانه و رنگرزخانه ها که وسط شهر و حوالی مسجد حکیم بوده و آب فاضل آن لطمه به صحیه همسایگان می زد و دیگر، سد خُرجان و تأسیس دارالشفا که تبدیل به مسجد دارالشفاء شده».
وی پس از وفات در تخت فولاد، تکیة سادات کتابی مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
عالم جلیل در اوایل قرن چهاردهم هجری. جابری انصاری دربارة او می نویسد: « از علماء و دو سه کار مهم انجام داد. اول: تغییر محل چیت سازخانه و رنگرزخانه ها که وسط شهر و حوالی مسجد حکیم بوده و آب فاضل آن لطمه به صحیه همسایگان می زد و دیگر، سد خُرجان و تأسیس دارالشفا که تبدیل به مسجد دارالشفاء شده».
وی پس از وفات در تخت فولاد، تکیة سادات کتابی مدفون شد.