ملا یوسف کربکندی

ملا یوسف کربکندی

شهرت :

کربکندی
تاریخ وفات :
1/01/1298
مزار :
تکیه آباده ای
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
فرزند ملا رمضان علی فرزند آخوند ملا علی کربکندی. از واعظان و دانشمندان پرهیزکار و محترم اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. ملقب شدن چند نسل از علمای این خاندان به «ملا» و «آخوند» بیانگر مراتب والای دانش و تقوا و موقعیت مهم اجتماعی ایشان در زمان خود بوده است. پدرش ملا رمضان علی از علما و فضلا بوده و در سال1266ق از دنیا رفته است. ملا یوسف کربکندی از قضات و مراجع قریة برخوار بوده و در رتق و فتق امور مردم، مصلح و خیراندیش بوده است. وی در سال1298ق از دنیا رفته و در ایوان بالای سر، در تکیة حاج محمدجعفر آباده-ای مدفون است. تا آن جا که می دانیم از وی دو پسر با نام های آخوند ملا محمدحسین عمادالواعظین و آخوند ملا عباس به جای مانده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا رمضان علی فرزند آخوند ملا علی کربکندی. از واعظان و دانشمندان پرهیزکار و محترم اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. ملقب شدن چند نسل از علمای این خاندان به «ملا» و «آخوند» بیانگر مراتب والای دانش و تقوا و موقعیت مهم اجتماعی ایشان در زمان خود بوده است. پدرش ملا رمضان علی از علما و فضلا بوده و در سال1266ق از دنیا رفته است. ملا یوسف کربکندی از قضات و مراجع قریة برخوار بوده و در رتق و فتق امور مردم، مصلح و خیراندیش بوده است. وی در سال1298ق از دنیا رفته و در ایوان بالای سر، در تکیة حاج محمدجعفر آباده-ای مدفون است. تا آن جا که می دانیم از وی دو پسر با نام های آخوند ملا محمدحسین عمادالواعظین و آخوند ملا عباس به جای مانده است.