میرزا علی محمد کلباسی

میرزا علی محمد کلباسی

شهرت :

میرزا علی محمد کلباسی
تاریخ وفات :
1321/01/01
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
اکبر و اعلم فرزندان حاج میرزا محمدعلى بن میرزا عبدالجواد بن حاج محمدمهدى بن حاجى کلباسى بوده است. پدرش حاج محمدعلى، امام جماعت مسجد حکیم و داراى زعامت و ریاست و برخوردار از نفوذ اجتماعى بوده است. حاج محمدعلى در سال 1342ق در اصفهان وفات نمود و در بقعة جدش حاجى کرباسى دفن شد.
حاج میرزا على محمد در سال 1309ق/1270ش در اصفهان به دنیا آمد. او به جاى پدر، امامت جماعت مسجد حکیم را داشته و همچون پدرانش صداقت و پاکی و انزوا و گوشه نشینى را اختیار کرده و به ندرت با مردم رفت و آمد و معاشرت داشت. میرزا على محمد در سال 1321ش/1361ق در اصفهان رحلت نمود و در تکیة آقا میرزا ابوالمعالى آرمید.

مشروح زندگی نامه
اکبر و اعلم فرزندان حاج میرزا محمدعلى بن میرزا عبدالجواد بن حاج محمدمهدى بن حاجى کلباسى بوده است. پدرش حاج محمدعلى، امام جماعت مسجد حکیم و داراى زعامت و ریاست و برخوردار از نفوذ اجتماعى بوده است. حاج محمدعلى در سال 1342ق در اصفهان وفات نمود و در بقعة جدش حاجى کرباسى دفن شد.
حاج میرزا على محمد در سال 1309ق/1270ش در اصفهان به دنیا آمد. او به جاى پدر، امامت جماعت مسجد حکیم را داشته و همچون پدرانش صداقت و پاکی و انزوا و گوشه نشینى را اختیار کرده و به ندرت با مردم رفت و آمد و معاشرت داشت. میرزا على محمد در سال 1321ش/1361ق در اصفهان رحلت نمود و در تکیة آقا میرزا ابوالمعالى آرمید. وى داماد عمویش حاج میرزا محمدهاشم کلباسى بوده است.