شیخ محمدعلی کلباسی

شیخ محمدعلی کلباسی

شهرت :

کلباسی
تاریخ وفات :
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
فرزند اول حاج شیخ محمد جعفر بن حاجى کرباسى و خود از علماى اصفهان بوده است. زادگاه و محل وفات و مدفن او در اصفهان بوده و در بیرون تکیة میرزا ابوالمعالى مدفون شده است. گفتنى است که ایشان داماد آیت الله حاج سید محمد حسینى خویى معروف به آقا سید محمد ترک - از علماى نامدار و صاحب کشف و کرامات، متوفی 1266ق- بوده است.
مشروح زندگی نامه
فرزند اول حاج شیخ محمد جعفر بن حاجى کرباسى و خود از علماى اصفهان بوده است. زادگاه و محل وفات و مدفن او در اصفهان بوده و در بیرون تکیة میرزا ابوالمعالى مدفون شده است. گفتنى است که ایشان داماد آیت الله حاج سید محمد حسینى خویى معروف به آقا سید محمد ترک - از علماى نامدار و صاحب کشف و کرامات، متوفی 1266ق- بوده است.از وی سه پسر به نام های: محمدرضا، شیخ جعفر و شیخ فخرالدین به جای ماند که بزرگترین آنان حاج شیخ محمدرضا (م: 1366ق) از علما و فقهای اصفهان بوده و از محمدرضا نیز فقیه مجتهد علامه حاج شیخ محمد حسین کلباسى نجفی(1323 - 1418ق) به یادگار ماند.