میر سید علی لقمانیان طبیب

میر سید علی لقمانیان طبیب

شهرت :

لقمانیان طبیب
تاریخ وفات :
14/12/1358
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
طبیب
از پزشکان معروف اصفهان است.سید مصلح الدین مهدوى در مورد وى چنین مى نویسد: «الطبیب الماهر الحاج میر سید على لقمانیان در طب بقراط زمان و جالینوس دوران بود. طب قدیم را در خدمت حاج میرزا محمدباقر حکیم باشى اصفهانى تحصیل نمود. مردم از جمیع طبقات نسبت به تشخیص و معالجة او اعتماد مخصوصى داشتند».
وى در 14 ذى الحجه 1358ق در اصفهان از دنیا رفت و در سمت شمال شرقى تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
از پزشکان معروف اصفهان است.سید مصلح الدین مهدوى در مورد وى چنین مى نویسد: «الطبیب الماهر الحاج میر سید على لقمانیان در طب بقراط زمان و جالینوس دوران بود. طب قدیم را در خدمت حاج میرزا محمدباقر حکیم باشى اصفهانى تحصیل نمود. مردم از جمیع طبقات نسبت به تشخیص و معالجة او اعتماد مخصوصى داشتند».
وى در 14 ذى الحجه 1358ق در اصفهان از دنیا رفت و در سمت شمال شرقى تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.