سید عبدالعلی مرندی

سید عبدالعلی مرندی

شهرت :

اعتمادالعلما
تاریخ وفات :
21/04/1354
مزار :
تکیه شیخ مرتضی ریزی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید احمد مرندی بن میر سید حسین است. وی عالمی وارسته بود و تحصیلاتش را در اصفهان سپری نمود و از محضر علمایی همچون سید محمدباقر درچه ای و شیخ مرتضی ریزی و دیگران استفاده نمود و به ارشاد و تبلیغات دینی مبادرت ورزید.
سید عبدالعلی اعتمادالعلما در شب سه شنبه21 ربیع الثانی1354ق فوت و در بقعة تکیة ریزی در کنار استادش مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید احمد مرندی بن میر سید حسین است. وی عالمی وارسته بود و تحصیلاتش را در اصفهان سپری نمود و از محضر علمایی همچون سید محمدباقر درچه ای و شیخ مرتضی ریزی و دیگران استفاده نمود و به ارشاد و تبلیغات دینی مبادرت ورزید.
سید عبدالعلی اعتمادالعلما در شب سه شنبه21 ربیع الثانی1354ق فوت و در بقعة تکیة ریزی در کنار استادش مدفون گردید.
سید عبدالعلی با آمنه بیگم یکی از دختران حاج آقا میرزا مسیح چهارسویی ازدواج نمود که ثمر این ازدواج سه پسر و چهار دختر بود از پسرانش آقا قوام الدین مرندی، آقا محمد مرندی مدیر روزنامه چهره کار و آقا حسین مرندی بودند.