میرزا زین العابدین مطهری

میرزا زین العابدین مطهری

شهرت :

افتخار الواعظین-مطهری
تاریخ وفات :
3/09/1360
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
ملقب به «افتخارالواعظین» فرزند سید محمدحسن موسوی کاشانی عالم فاضل محدث و از شاگردان شیخ محمدتقی آقا نجفی است.
وی بیش از هشتاد و پنج سال زیست و صاحب آثاری از جمله کتاب «دفینة الدرر» در معرفی امام زاده های اصفهان بود. مطهری پس از تحصیل در حوزة علمیة اصفهان به ارشاد مردم و ایراد وعظ و خطابه پرداخت و سرانجام در3 رمضان 1360ق دارفانی را وداع گفت و در حجرة پدر واقع در تکیة ابوالمعالی کلباسی مدفون گردید.
برادرش حاج میرزا محمدعلی، واعظ صالح محدث کامل بوده که تاریخ وفاتش معلوم نیست و نزد پدر و دو برادر دیگر دفن شده است. برادر دیگر وی دکتر سید جواد مطهری متوفی14 تیر1313ش و مدفون در تکیة ابوالمعالی است.

مشروح زندگی نامه
ملقب به «افتخارالواعظین» فرزند سید محمدحسن موسوی کاشانی عالم فاضل محدث و از شاگردان شیخ محمدتقی آقا نجفی است.
وی بیش از هشتاد و پنج سال زیست و صاحب آثاری از جمله کتاب «دفینة الدرر» در معرفی امام زاده های اصفهان بود. مطهری پس از تحصیل در حوزة علمیة اصفهان به ارشاد مردم و ایراد وعظ و خطابه پرداخت و سرانجام در3 رمضان 1360ق دارفانی را وداع گفت و در حجرة پدر واقع در تکیة ابوالمعالی کلباسی مدفون گردید.
برادرش حاج میرزا محمدعلی، واعظ صالح محدث کامل بوده که تاریخ وفاتش معلوم نیست و نزد پدر و دو برادر دیگر دفن شده است. برادر دیگر وی دکتر سید جواد مطهری متوفی14 تیر1313ش و مدفون در تکیة ابوالمعالی است.