ملامحمدابراهیم مقدس

ملامحمدابراهیم مقدس

شهرت :

ملامحمدابراهیم مقدس
تاریخ وفات :
1/06/1289
مزار :
تکیه فیض
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند محمدمهدی، عالم فاضل عارف و از مدرسین اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. جلال الدین هماییدر شرح حال فرزند وی آقا محمدتقی صحاف اصفهانی ملا محمدابراهیم را به عنوان محرر حاج محمدابراهیم کرباسی معرفی می کند. وی در جمادی الثانی 1289ق فوت و در بقعه تکیة فیض به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند محمدمهدی، عالم فاضل عارف و از مدرسین اصفهان در قرن سیزدهم هجری است. جلال الدین هماییدر شرح حال فرزند وی آقا محمدتقی صحاف اصفهانی ملا محمدابراهیم را به عنوان محرر حاج محمدابراهیم کرباسی معرفی می کند. وی در جمادی الثانی 1289ق فوت و در بقعه تکیة فیض به خاک سپرده شد.