عباسعلی منتصر

عباسعلی منتصر

شهرت :

عباسعلی منتصر
تاریخ وفات :
1359/08/22
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
خیر و نیکوکار
فرزند اسماعیل، حدود سال 1270ش در شهر اصفهان متولد شد. وی دوران تحصیل ابتدایی خود را در این شهر طی کرد و برای گذراندن مدارج عالی، راهی تهران شد و از دانش سرای دارالفنون، موفق به دریافت مدرک لیسانس گردید.
عباسعلی منتصر، به سه زبان انگلیسی، روسی و عربی احاطة کامل داشت و با کشورهایی از قبیل چین و روسیه در بخش بازرگانی و تجارت به فعالیت مشغول بود. از جمله خدمات وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. عضو شرکای شرکت فرش اصفهان؛ 2. عضو شرکای شرکت حمل و نقل گیتی نورد؛ 3. عضو شرکای کارخانة رحیم زاده (وی را می توان یکی از احیاکنندگان این کارخانه به شمار آورد).
منتصر از خیران ممتاز اصفهان بوده که از جمله امور خیر او اهدای زمین برای تأسیس بیمارستان حجتیه و در اختیار قراردادن منزل مسکونی اش پس از فوت برای انجمن مددکاری امام زمان (عج) را می توان اشاره کرد.
عباسعلی منتصر سرانجام در 22 آبان1359ش /4 محرم 1401ق، فوت نموده و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند اسماعیل، حدود سال 1270ش در شهر اصفهان متولد شد. وی دوران تحصیل ابتدایی خود را در این شهر طی کرد و برای گذراندن مدارج عالی، راهی تهران شد و از دانش سرای دارالفنون، موفق به دریافت مدرک لیسانس گردید.
عباسعلی منتصر، به سه زبان انگلیسی، روسی و عربی احاطة کامل داشت و با کشورهایی از قبیل چین و روسیه در بخش بازرگانی و تجارت به فعالیت مشغول بود. از جمله خدمات وی می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1. عضو شرکای شرکت فرش اصفهان؛ 2. عضو شرکای شرکت حمل و نقل گیتی نورد؛ 3. عضو شرکای کارخانة رحیم زاده (وی را می توان یکی از احیاکنندگان این کارخانه به شمار آورد).
منتصر از خیران ممتاز اصفهان بوده که از جمله امور خیر او اهدای زمین برای تأسیس بیمارستان حجتیه و در اختیار قراردادن منزل مسکونی اش پس از فوت برای انجمن مددکاری امام زمان (عج) را می توان اشاره کرد.
عباسعلی منتصر سرانجام در 22 آبان1359ش/4محرم1401ق، فوت نموده و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد.