ملانصرالله مولوی اردستانی

ملانصرالله مولوی اردستانی

شهرت :

مولوی اردستانی
تاریخ وفات :
1335/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عارف
فرزند محمدرضا از داروسازان و عرفا بوده که در سال 1260ش، در محلة کوشک فهرة شهر اردستان به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم مقدماتی با اطلاعاتی که در مورد داروهای پزشکی نزد سید شهاب الدین نیری ملقب به «محی الحکمه» از اطباء متخصص در کحالی، کسب کرده بود، در امتحانات طبیب مجازی در قسمت داروسازی که از طرف وزارت بهداری وقت برگزار شد، شرکت کرد و موفق به اخذ گواهی نامة داروسازی شد. او در ساختن داروهای ترکیبی، قرص، شربت، پماد تبحر داشت و آنها را با نهایت دقت و نظافت تهیه می کرد. سالها در اردستان در محلة کوشک فهره متصدی داروخانه بود و سپس از اردستان به اصفهان رفت و در چهار راه شکرشکن مدیر داروخانة خورشید و بعد مدیر داروخانه ای در میدان نقش جهان شد. وی در سال 1335ش در اصفهان وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند محمدرضا از داروسازان و عرفا بوده که در سال 1260ش، در محلة کوشک فهرة شهر اردستان به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم مقدماتی با اطلاعاتی که در مورد داروهای پزشکی نزد سید شهاب الدین نیری ملقب به «محی الحکمه» از اطباء متخصص در کحالی، کسب کرده بود، در امتحانات طبیب مجازی در قسمت داروسازی که از طرف وزارت بهداری وقت برگزار شد، شرکت کرد و موفق به اخذ گواهی نامة داروسازی شد. او در ساختن داروهای ترکیبی، قرص، شربت، پماد تبحر داشت و آنها را با نهایت دقت و نظافت تهیه می کرد. سالها در اردستان در محلة کوشک فهره متصدی داروخانه بود و سپس از اردستان به اصفهان رفت و در چهار راه شکرشکن مدیر داروخانة خورشید و بعد مدیر داروخانه ای در میدان نقش جهان شد. وی در سال 1335ش در اصفهان وفات یافت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.