عبدالمولی مولوی خوانساری

عبدالمولی مولوی خوانساری

شهرت :

مولوی خوانساری
تاریخ وفات :
22/09/1374
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
روزنامه نگار
فرزند حاج شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش بن ملا محمد بن ملا علی خوانساری، از روزنامه نگاران و دوستداران فرهنگ در قرن چهاردهم هجری است.
او سالها در یزد ساکن بوده و در سال 1312ش در یزد روزنامه «گلبهار» به مدیریت او و سردبیری محمد کیوانفر چاپ سنگی شده و منتشر گردیده است. او همچنین مطبعه گلبهار یزد را تأسیس نموده است. مولوی خوانساری سپس به اصفهان مراجعت نمود و به انجام امور فرهنگی پرداخت. از کارهای وی در اصفهان کتابت «حفظ الصحه» شیخ محمدحسین مشکوة؛ «جغرافیای امید» حسین علیخان امید و «روزنامة بلدیة اصفهان» را می توان اشاره نمود از آثار خط نستعلیق او اشعار میرزا حبیب الله نیر در مدح میرزا حسین کازرونی در چاپ قرآن معروف به قرآن کازرونی در سال 1341ق است. عبدالمولی مولوی در امر تصحیح متون نیز دستی داشته چنانچه کتاب «زبدة الاسرار» صفی علیشاه و «تاریخ معجم» را تصحیح نموده است. این کتاب در سال1349ق در چاپخانه میرزا حسین فرهنگ به چاپ رسیده است.
مولوی خوانساری در شب22 رمضان 1374ق وفات یافت و در بقعة کتابفروش خوانساری نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی در تخت فولاد مدفون شد .

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج شیخ محمدحسین مولوی کتابفروش بن ملا محمد بن ملا علی خوانساری، از روزنامه نگاران و دوستداران فرهنگ در قرن چهاردهم هجری است.
او سالها در یزد ساکن بوده و در سال 1312ش در یزد روزنامه «گلبهار» به مدیریت او و سردبیری محمد کیوانفر چاپ سنگی شده و منتشر گردیده است. او همچنین مطبعه گلبهار یزد را تأسیس نموده است. مولوی خوانساری سپس به اصفهان مراجعت نمود و به انجام امور فرهنگی پرداخت. از کارهای وی در اصفهان کتابت «حفظ الصحه» شیخ محمدحسین مشکوة؛ «جغرافیای امید» حسین علیخان امید و «روزنامة بلدیة اصفهان» را می توان اشاره نمود از آثار خط نستعلیق او اشعار میرزا حبیب الله نیر در مدح میرزا حسین کازرونی در چاپ قرآن معروف به قرآن کازرونی در سال 1341ق است. عبدالمولی مولوی در امر تصحیح متون نیز دستی داشته چنانچه کتاب «زبدة الاسرار» صفی علیشاه و «تاریخ معجم» را تصحیح نموده است. این کتاب در سال1349ق در چاپخانه میرزا حسین فرهنگ به چاپ رسیده است.
مولوی خوانساری در شب22 رمضان 1374ق وفات یافت و در بقعة کتابفروش خوانساری نزدیک مزار ملا اسماعیل خواجویی در تخت فولاد مدفون شد .