شیخ عباس ناصح

شیخ عباس ناصح

شهرت :

ناصح
تاریخ وفات :
1356/10/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل ادیب خوشنویس، فرزند میرزا عبدالکریم، از زندگی وی اطلاعی به دست نیامد. از نمونه آثار خط وی خوشنویسی بر روی چوب است که در 12 دی ماه 1328ش به دستور عالم فاضل میرزا علی محمد اژه ای تحریر شده است.
وی در دیماه 1356ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل ادیب خوشنویس، فرزند میرزا عبدالکریم، از زندگی وی اطلاعی به دست نیامد. از نمونه آثار خط وی خوشنویسی بر روی چوب است که در 12 دی ماه 1328ش به دستور عالم فاضل میرزا علی محمد اژه ای تحریر شده است.
وی در دیماه 1356ش فوت و در صحن تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد. سنگ مزار وی به خط خوش او در سال1374ق تحریر و آماده شده و امروزه دچار فرسایش شده است. در زیر دو بیت اشعار سنگ مزار آورده می شود:
عباس ناصحم من و در غفلت و گناه/ شصت و سه سال عمر عزیزم شده تباه
هرکس برای من طلب مغفرت کند /دارم امید حق به دو کونش دهد پناه