رضا نجفی

رضا نجفی

شهرت :

رضا نجفی
تاریخ وفات :
1359/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند شیخ ابوالقاسم بن ابوالحسن بن محمد شریف دزفولى. جدش شیخ محمد شریف دزفولى داماد سید صدرالدین عاملى بود و اولاد و اعقابش از دزفول به اصفهان مهاجرت نموده اند. پدرش شیخ ابوالقاسم، عالم فاضل و ساکن اصفهان بود و در 27 ربیع-الثانی 1364ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده مدفون شد. رضا نجفى از فرهنگیان مشهور و باسابقة اصفهان بود. وى دبیر تاریخ و جغرافیا و معاون دبیرستان هاى ادب و صارمیه بود و در سال 1359ش وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ ابوالقاسم بن ابوالحسن بن محمد شریف دزفولى. جدش شیخ محمد شریف دزفولى داماد سید صدرالدین عاملى بود و اولاد و اعقابش از دزفول به اصفهان مهاجرت نموده اند. پدرش شیخ ابوالقاسم، عالم فاضل و ساکن اصفهان بود و در 27 ربیع-الثانی 1364ق فوت و در تکیة مادرشاهزاده مدفون شد. رضا نجفى از فرهنگیان مشهور و باسابقة اصفهان بود. وى دبیر تاریخ و جغرافیا و معاون دبیرستان هاى ادب و صارمیه بود و در سال 1359ش وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون گردید.
در وفاتش از شعرای اصفهان، صبا و منوچهر قدسی مرثیه سروده اند که اشعار قدسی چنین است:
تا نشستیم من و دل به عزاى نجفى/سینه غمخانة غم شد ز عزاى نجفى
تربیت یافتة مکتب او نسل جوان/آفرین بر نفس روح فزاى نجفى
مردى آن گونه نمیرد ز من این راز شنو/خدمت خلق بود راز بقاى نجفى
بندة شاه نجف معتکف کوى رضا/ظاهر و باطن او بود رضاى نجفى
کرد سى سال فزون خدمت فرهنگ و ادب/ما به تجلیل چه کردیم سزاى نجفى؟
از جهان رسته دلى هم نفس قرآن داشت/بود در مزرع دین نشو و نماى نجفى
رفت القصه ز دنیا و من و دل گفتیم/تا چه آریم به تاریخ براى نجفى
قدسى از جمع برون پاى نهاد و بنوشت/سوگ فرهنگ و ادب گشته عزاى نجفى