میرزاحسین همامی زاده

میرزاحسین همامی زاده

شهرت :

همامی زاده
تاریخ وفات :
1/02/1400
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند ملا محمد همامی از فضلای گرانمایه و از دبیران ممتاز اصفهان به شمار می رفت. وی در رشتة فیزیک و شیمی از دانشکدة علوم فارغ التحصیل شده بود. در مورد اوصاف وی چنین گفته شده: « خصوصیات استاد حسین همامى زاده آنچه بیش از همه جلب توجه مى کرد، سادگى و بى آلایشى، در ظرافت و بذله گویى بود که نمونة بارزى از پدر خود بود، در هر جمعى با طبع شوخ و ظریف خود دلها را به وجد و سرور مى آورد و با اشعار زیباى عربى و فارسى که در گنجینة حافظه پنهان داشت، دردها را تسکین مى داد. بیشتر مشاهده مى شد که این مرد همان طور که در حلقة دوستان نشسته و همه را مشغول مى ساخت، به طور پنهانى از مجلس بیرون مى رفت و در حالى که اهل مجلس هنوز آخرین کلمات ظریف و دلپسند را مزمزه مى کردند خود متوجه جاى دیگر مى شد و زیرلب با خالق خود راز و نیازها مى کند. همیشه پیش از موقع مقرر در محل کار خود حاضر مى شد و پیوسته قبل از شاگردانش وارد کلاس مى شد با اینکه فارغ التحصیلِ رشتة فیزیک و شیمى از دانشکدة علوم بود، عربى تدریس مى کرد و هنگام تدریس فوق العاده دلسوز و مهربان بود».
این معلم مهربان و دانشمند در صفر 1400ق فوت و در کنار پدر در تکیة بروجردی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد همامی از فضلای گرانمایه و از دبیران ممتاز اصفهان به شمار می رفت. وی در رشتة فیزیک و شیمی از دانشکدة علوم فارغ التحصیل شده بود. در مورد اوصاف وی چنین گفته شده: « خصوصیات استاد حسین همامى زاده آنچه بیش از همه جلب توجه مى کرد، سادگى و بى آلایشى، در ظرافت و بذله گویى بود که نمونة بارزى از پدر خود بود، در هر جمعى با طبع شوخ و ظریف خود دلها را به وجد و سرور مى آورد و با اشعار زیباى عربى و فارسى که در گنجینة حافظه پنهان داشت، دردها را تسکین مى داد. بیشتر مشاهده مى شد که این مرد همان طور که در حلقة دوستان نشسته و همه را مشغول مى ساخت، به طور پنهانى از مجلس بیرون مى رفت و در حالى که اهل مجلس هنوز آخرین کلمات ظریف و دلپسند را مزمزه مى کردند خود متوجه جاى دیگر مى شد و زیرلب با خالق خود راز و نیازها مى کند. همیشه پیش از موقع مقرر در محل کار خود حاضر مى شد و پیوسته قبل از شاگردانش وارد کلاس مى شد با اینکه فارغ التحصیلِ رشتة فیزیک و شیمى از دانشکدة علوم بود، عربى تدریس مى کرد و هنگام تدریس فوق العاده دلسوز و مهربان بود».
از تألیفات وی «ترجمة اعراب از تفسیر قرآن طبرسی» است. وی در مقدمة آن چنین می نویسد: « اقل الخلیفه بل لا شیء فی الحقیقه حسین بن محمد همامی غفرالله لهما که چون یکی از بهترین تفاسیر قرآن تفسیر مجمع البیان طبرسی نورالله مرقده می باشد که قبل از ترجمة هر آیه اشتقاق لغات و اعراب آنها را به طور کلی بیان نموده است. لذا این بندة بی بضاعت اعراب ها را به فارسی ترجمه کردم تا بعضی از اصول و قواعد نحو واضح گردد[...] به تاریخ اول جمادی الاولی1393/13خرداد1352ش». این کتاب در سال 1386ش در اصفهان و به همت محمود همامی در 946 صفحه به چاپ رسیده است.
این معلم مهربان و دانشمند در صفر 1400ق فوت و در کنار پدر در تکیة بروجردی مدفون گردید.