شیخ جمال الدین نجفی

شیخ جمال الدین نجفی

شهرت :

شیخ جمال الدین نجفی
تاریخ وفات :
1/01/1354
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فقیه و مجتهد