حسنعلی آشفته

حسنعلی آشفته

شهرت :

آشفته
تاریخ وفات :
14/10/1302
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
شاعر ادیب، نامش میرزاحسین علی و شغلش سرّاجی بود. زادگاه او بروجن بوده است، اما از شرح زندگی او مطلب زیادی در دست نیست. جناب می نویسد: « مردی است آگاه، با اصحاب ذوق و عرفان در صحبت و معاشرت همراز و همراه، اغلب موزوناتش در مناقب ائمه طاهرین است.
وی از اعضای فعال انجمنهای ادبی اصفهان، بویژه انجمن ابوالفقراء و ملازم بسیاری از معاریف شعر زمان خود، مانند محمد طاهر شهاب، میرزا ابراهیم ساغر، میرزا محمد حسین خان عنقا، میرزا محمد علی مسکین، سید محمد بقا، میرزا علی رضا پرتو، میرزاعبدالرحیم افسر، عمّان سامانی و محمد کاظم چاووش اصفهانی بوده است.
وی درنیمه محرم 1302ق فوت نمود.

مشروح زندگی نامه
شاعر ادیب، نامش میرزاحسین علی و شغلش سرّاجی بود. زادگاه او بروجن بوده است، اما از شرح زندگی او مطلب زیادی در دست نیست. جناب می نویسد: « مردی است آگاه، با اصحاب ذوق و عرفان در صحبت و معاشرت همراز و همراه، اغلب موزوناتش در مناقب ائمه طاهرین است.
وی از اعضای فعال انجمنهای ادبی اصفهان، بویژه انجمن ابوالفقراء و ملازم بسیاری از معاریف شعر زمان خود، مانند محمد طاهر شهاب، میرزا ابراهیم ساغر، میرزا محمد حسین خان عنقا، میرزا محمد علی مسکین، سید محمد بقا، میرزا علی رضا پرتو، میرزاعبدالرحیم افسر، عمّان سامانی و محمد کاظم چاووش اصفهانی بوده است.
سیداحمد دیوان بیگی شیرازی می نویسد:
« در سال 1302 که در اصفهان بودم، مکرر تعریف احوال و اخلاق و اشعارش را شنوده، طالب صحبت و شعرش بودم، ولی هم فقیر به دردهای بی درمان مبتلا بودم، هم او گرفتار کار خود بود. »
آشفته شاعری معروف بوده و در قصیدة انجمنیّة عمان سامانی نام او ذکر شده است:
و آن دگر « آشفته » کز اشعار نغز دلنشین/می برد آشفتگی بیرون ز طبع انجمن
این شاعر ادیب براساس ماده تاریخی که میرزا محمدحسین خان « عنقا » در وفات وی سروده، در نیمه محرم 1302ق وفات کرده است.
آشفته چو نیمة محرم/ گردید غریق بحر رحمت
پاهشت برون و گفت « عنقا »:/« آشفته نهاد پا بجنّت »
اما تاریخ فوت وی را سیداحمد دیوان بیگی در چهاردهم شوال می نویسد.
میرزا حسینعلی سرّاج را در تکیه لسان الارض به خاک سپردند که متأسفانه امروزه آثار قبر او از بین رفته است.