شیخ علی افتخارالواعظین

شیخ علی افتخارالواعظین

شهرت :

افتخارالواعظین
تاریخ وفات :
1311/01/01
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
شیخ علی، فرزند شیخ محمد حسین واعظ شیرازی فرزند شیخ عبدالکریم ( داماد علامه شیخ محمدتقی رازی) است. پدرش به سال 1288ق وفات کرده و در تکیه مادرشاهزاده مدفون است.
وی واعظی جلیل و به صحت عمل و دیانت و حسن اخلاق مشهور و مورد اعتماد خاص و عام بود و به شغل موعظه و روضه خوانی می پرداخت.
سالها در اداره عدلیه اصفهان با رتبه عالی قضاوت مـی نمود و بسیار نیـک نـ ام و محبـوب القلـوب بـود.
وفاتش در سال 1351ق/1311ش. در اصفهان اتفاق افتاد و مدت عمرش بیش از پنجاه سال بود.
وی در اتاق سمت شرق تکیه مادرشاهزاده در کنار عمویش، شیخ محمد حسن نظام العلماء دفن است و نامش بر سنگ مزار، میرزا علی خان افتخار نظامی حک شده است.

مشروح زندگی نامه
شیخ علی، فرزند شیخ محمد حسین واعظ شیرازی فرزند شیخ عبدالکریم ( داماد علامه شیخ محمدتقی رازی) است. پدرش به سال 1288ق وفات کرده و در تکیه مادرشاهزاده مدفون است.
وی واعظی جلیل و به صحت عمل و دیانت و حسن اخلاق مشهور و مورد اعتماد خاص و عام بود و به شغل موعظه و روضه خوانی می پرداخت.
سالها در اداره عدلیه اصفهان با رتبه عالی قضاوت مـی نمود و بسیار نیـک نـ ام و محبـوب القلـوب بـود.
وفاتش در سال 1351ق/1311ش. در اصفهان اتفاق افتاد و مدت عمرش بیش از پنجاه سال بود.
وی در اتاق سمت شرق تکیه مادرشاهزاده در کنار عمویش، شیخ محمد حسن نظام العلماء دفن است و نامش بر سنگ مزار، میرزا علی خان افتخار نظامی حک شده است.