نورعلی باستی

نورعلی باستی

شهرت :

باستی
تاریخ وفات :
1349/06/10
مزار :
تکیه ایزدگشسب
زمینه فعالیت :
عارف و خطاط، در سال 1271ش متولد شد. پدرش، ملا محمد حسین زفره ای، عالم فاضل و ادیب عارف بود.
باستی در سال 1303ش به خدمت وزارت معارف درآمد و اولین کار او حوزة سمیرم بود. مشاغلی که عهده دار بود، به ترتیب به این شرح است: رئیس معارف شهرضا، رئیس معارف آباده، مسؤول نخستین دبیرستان بندر عباس به نام جاوید و رئیس معارف همان شهر، رئیس دار التربیه سوسنگرد، رئیس فرهنگ شوشتر، مدیر دبستان جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان، رئیس ساختمان فرهنگ اصفهان، بازرس فرهنگ اصفهان، معاون و دبیر دبیرستانهای اصفهان.
وی بعد از 35 سال خدمت در سال 1337ش بازنشسته شد و در روز سه شنبه دهم شهریور ماه 1349ش / 29 جمادی الثانی 1390ق وفات یافت و در تکیه ایزد گشسب مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عارف و خطاط، در سال 1271ش متولد شد. پدرش، ملا محمد حسین زفره ای، عالم فاضل و ادیب عارف بود که خط نستعلیق را در کمال استادی می نوشت در 18 ذیحجّه 1342ق وفات کرد و نزدیک مقبره تکیه فیض مدفون شد.
باستی در سال 1303ش به خدمت وزارت معارف درآمد و اولین کار او حوزة سمیرم بود. مشاغلی که عهده دار بود، به ترتیب به این شرح است: رئیس معارف شهرضا، رئیس معارف آباده، مسؤول نخستین دبیرستان بندر عباس به نام جاوید و رئیس معارف همان شهر، رئیس دار التربیه سوسنگرد، رئیس فرهنگ شوشتر، مدیر دبستان جمعیت شیر و خورشید سرخ اصفهان، رئیس ساختمان فرهنگ اصفهان، بازرس فرهنگ اصفهان، معاون و دبیر دبیرستانهای اصفهان.
وی بعد از 35 سال خدمت در سال 1337ش بازنشسته شد و در روز سه شنبه دهم شهریور ماه 1349ش / 29 جمادی الثانی 1390ق وفات یافت و در تکیه ایزد گشسب مدفون گردید.