شمس الدین پزشکی خوراسگانی

شمس الدین پزشکی خوراسگانی

شهرت :

پزشکی خوراسگانی
تاریخ وفات :
1347/01/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
طبیب
دکتر شمس الدین پزشکی خوراسگانی، فرزند بابا در سال 1301ش در خوراسگان اصفهان متولد گردید. وی خدمات خویش را از سال 1334ش با سمت بهدار در وزارت بهداری آغاز نمود و سپس برای گذراندن دوره تعلیمات عالیه پزشکی به دانشگاه اصفهان وارد شد و در شهریور ماه سال 1345 ش موفق به اخذ دکتری پزشکی از آن دانشگاه گردید. وی در طول مدت خدمت خویش در وزارت بهداری از سال 1334ش تا 1345ش بهدار بهداری های طبس، خورمه، مشهد اردهال و بوشهر بود. در سال 1345ش پس از اخذ درجه پزشکی، ریاست بهداری دیر ( جزایر و بنادر خلیج فارس) به وی محوّل گردید.
سرانجام در سال 1347ش وفات و در تخت فولاد اصفهان در محوطه ای که اکنون جزو تکیه شهداست، مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
دکتر شمس الدین پزشکی خوراسگانی، فرزند بابا در سال 1301ش در خوراسگان اصفهان متولد گردید. وی خدمات خویش را از سال 1334ش با سمت بهدار در وزارت بهداری آغاز نمود و سپس برای گذراندن دوره تعلیمات عالیه پزشکی به دانشگاه اصفهان وارد شد و در شهریور ماه سال 1345 ش موفق به اخذ دکتری پزشکی از آن دانشگاه گردید. وی در طول مدت خدمت خویش در وزارت بهداری از سال 1334ش تا 1345ش بهدار بهداری های طبس، خورمه، مشهد اردهال و بوشهر بود. در سال 1345ش پس از اخذ درجه پزشکی، ریاست بهداری دیر ( جزایر و بنادر خلیج فارس) به وی محوّل گردید.
سرانجام در سال 1347ش پس از عمری کوتاه در سن 46 سالگی در راه ادای وظیفه در مسیر جاده شیراز – بوشهر در اثر سانحه تصادف جان خویش را از دست داد و به دیار باقی شتافت و در تخت فولاد اصفهان در محوطه ای که اکنون جزو تکیه شهداست، مدفون گردید.