سید علی نقی ثقة الشریعه

سید علی نقی ثقة الشریعه

شهرت :

ثقة الشریعه
تاریخ وفات :
1/01/1376
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، حاج سید علی نقی میر محمد صادقی، معروف به ثقة الشریعه، فرزند عالم فاضل زاهد مرحوم آقا سید محسن بن محمد باقر بن میر سید علی حسینی، در سال 1291ق در خانواده ای روحانی و اصیل به دنیا آمد.
خاندان جلیل میر محمد صادقی، از سلاسل سادات معظم و مشهور اصفهان هستند که این شهرت آنان به دلیل انتساب به یکی از اعلام اجدادشان مرحوم میر محمد صادق بن میر محمد باقر است.
پدرش، آقا سید محسن عالم فاضل، از علمای بزرگوار و به زهد و عبادت و علم و فقاهت معروف بوده و صاحب تألیفاتی است. وی به سال 1328ق وفات یافت و پیکرش را در تکیه فاضل هندی به خاک سپردند.
از ایشان چهارفرزند عالم و فاضل به نامهای سید محمد حسین (م: 1389ق)، حاج سید عبدالله ثقة الاسلام (م: 1382ق)، حاج سید علی اکبر (م: 1386ق) و صاحب عنوان را می شناسیم.
حاج سید علی نقی بعد از رسیدن به سن هفت سالگی مشغول فرا گیری علوم مقدماتی شد. پس از آن از محضر بزرگان علمای اصفهان، همچون آقا میرزا محمد هاشم چهارسوقی و آقا سید محمد باقر درچه ای و آقا میر محمد تقی مدرس استفاده نمود و نزد این بزرگان مراتب فضیلت را طی نمود .
وی پس از اتمام تحصیلات به ترویج احکام اسلامی و امامت جماعت در مسجد محله نو پرداخت. مرحوم ثقة الشریعه در سال 1376ق در اصفهان فوت و در تکیه میر محمد صادقی ها مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، حاج سید علی نقی میر محمد صادقی، معروف به ثقة الشریعه، فرزند عالم فاضل زاهد مرحوم آقا سید محسن بن محمد باقر بن میر سید علی حسینی، در سال 1291ق در خانواده ای روحانی و اصیل به دنیا آمد.
خاندان جلیل میر محمد صادقی، از سلاسل سادات معظم و مشهور اصفهان هستند که این شهرت آنان به دلیل انتساب به یکی از اعلام اجدادشان مرحوم میر محمد صادق بن میر محمد باقر است.
پدرش، آقا سید محسن عالم فاضل، از علمای بزرگوار و به زهد و عبادت و علم و فقاهت معروف بوده و صاحب تألیفاتی است. وی به سال 1328ق وفات یافت و پیکرش را در تکیه فاضل هندی به خاک سپردند.
از ایشان چهارفرزند عالم و فاضل به نامهای سید محمد حسین (م: 1389ق)، حاج سید عبدالله ثقة الاسلام (م: 1382ق)، حاج سید علی اکبر (م: 1386ق) و صاحب عنوان را می شناسیم.
حاج سید علی نقی بعد از رسیدن به سن هفت سالگی مشغول فرا گیری علوم مقدماتی شد. پس از آن از محضر بزرگان علمای اصفهان، همچون آقا میرزا محمد هاشم چهارسوقی و آقا سید محمد باقر درچه ای و آقا میر محمد تقی مدرس استفاده نمود و نزد این بزرگان مراتب فضیلت را طی نمود .
وی پس از اتمام تحصیلات به ترویج احکام اسلامی و امامت جماعت در مسجد محله نو پرداخت. مرحوم ثقة الشریعه در سال 1376ق در اصفهان فوت و در تکیه میر محمد صادقی ها مدفون گردید.