عبدالمهدی چلمغانی

عبدالمهدی چلمغانی

شهرت :

چلمغانی
تاریخ وفات :
1357/04/02
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
فقیه و مجتهد
فرزند ابوالقاسم در سال 1295ش در روستایی به نام قهه به دنیا آمد. پدرش کشاورزی باسواد بود.
عبدالمهدی تحصیلات مقدمات را نزد شخصی معروف به معلم در زادگاهش فرا گرفت. پس از آن جهت ادامة تحصیلات به مشهد مقدس عزیمت کرد و مدت ده سال از محضر علمای آن حوزه استفاده نمود. پس از آن به اصفهان بازگشت و در حوزة اصفهان نیز از محضر سید ابوالحسن شمس آبادی، سید حسین خادمی و سید محمدعلی صادقی استفاده نمود.
او داماد آیت الله سید علی اکبر میر محمد صادقی بود و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر بود. وی ماههای محرم و صفر و رمضان جهت تبلیغ به روستاهای اطراف اصفهان می رفت و چنان زیبا و شیرین سخن می گفت که هیچ کس یاد ندارد که از زبان او ناسزایی شنیده باشد.
سرانجام وی در روز چهارشنبه دوم تیر 1357ش بر اثر سانحة تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکرش را در گلستان شهدا نزدیک مزار آیت الله ارباب به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند ابوالقاسم در سال 1295ش در روستایی به نام قهه به دنیا آمد. پدرش کشاورزی باسواد بود.
عبدالمهدی تحصیلات مقدمات را نزد شخصی معروف به معلم در زادگاهش فرا گرفت. پس از آن جهت ادامة تحصیلات به مشهد مقدس عزیمت کرد و مدت ده سال از محضر علمای آن حوزه استفاده نمود. پس از آن به اصفهان بازگشت و در حوزة اصفهان نیز از محضر سید ابوالحسن شمس آبادی، سید حسین خادمی و سید محمدعلی صادقی استفاده نمود.
او داماد آیت الله سید علی اکبر میر محمد صادقی بود و حاصل این ازدواج یک فرزند دختر بود. وی ماههای محرم و صفر و رمضان جهت تبلیغ به روستاهای اطراف اصفهان می رفت و چنان زیبا و شیرین سخن می گفت که هیچ کس یاد ندارد که از زبان او ناسزایی شنیده باشد.
سرانجام وی در روز چهارشنبه دوم تیر 1357ش بر اثر سانحة تصادف جان به جان آفرین تسلیم کرد و پیکرش را در گلستان شهدا نزدیک مزار آیت الله ارباب به خاک سپردند.