سید محمدحسین چهارسوقی

سید محمدحسین چهارسوقی

شهرت :

چهارسوقی
تاریخ وفات :
1/01/1264
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
فرزند آقا میر محمدصادقبن حاج میرزا زین العابدین خوانساری از فضلای اصفهان بوده است. وی در سال 1264ق فوت و در قسمت جنوبی بیرون بقعة تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
متن زیر بر سنگ مزارش حک شده است: « هذا مضجع العالم الجلیل و الفاضل الخبیر الصالح النحریر الآقا المیر محمدحسین بن العلامة الفقیه الحاذق الآقا المیر محمدصادق بن العلامة المجتهد المحقق الورع الزاهد المجاهد الحاج میرزا زین العابدین الموسوی الخوانساری الچهارسوقی اعلی الله مقامهم و قد اتفق وفاته فی عام الثانیة عشر بعد ثلاثمائة و الف القمریة الهجریة».

مشروح زندگی نامه
فرزند آقا میر محمدصادقبن حاج میرزا زین العابدین خوانساری از فضلای اصفهان بوده است. وی در سال 1264ق فوت و در قسمت جنوبی بیرون بقعة تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
متن زیر بر سنگ مزارش حک شده است: « هذا مضجع العالم الجلیل و الفاضل الخبیر الصالح النحریر الآقا المیر محمدحسین بن العلامة الفقیه الحاذق الآقا المیر محمدصادق بن العلامة المجتهد المحقق الورع الزاهد المجاهد الحاج میرزا زین العابدین الموسوی الخوانساری الچهارسوقی اعلی الله مقامهم و قد اتفق وفاته فی عام الثانیة عشر بعد ثلاثمائة و الف القمریة الهجریة».