مهدی خان چهره نما

مهدی خان چهره نما

شهرت :

چهره نما
تاریخ وفات :
1358/01/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عکاس
فرزند ملا محمد کاظم، به سال 1270ش در محلة احمد آباد اصفهان به دنیا آمد. پدر بزرگ او در زمان خود، از بزرگان و معتبران وارد کنندة چینی به اصفهان بوده است. شاید به دلیل همین رفاه نسبی مادی، اغلب افراد خانواده وی تحصیل کرده و اهل علم بوده اند. وی تحصیلات خود را از مکتب خانه و مدارس قدیم شروع نمود و چند سال هم در مدرسة ستارة صبح به تحصیل پرداخت. عرق مذهبی خانواده باعث شد که وقتی او برای تحصیل هنر به تهران رفت، با مخالفت شدید خانواده اش روبرو شود.
میرزا مهدی خان از اولین کسانی است که در اصفهان و به پیروی از تونی خان ( تونی هوانسیان 1243-1325ش) مغازة عکاسی دایر کرد. او غیر از فضل تقدم، به علت تبحر فراوانش در ویرایش عکس، از مشهورترین عکاسهای اصفهان به شمار می رود. سال تأسیس عکاس خانة میرزا مهدی خان به شهادت تابلو بازمانده از آن 1332ق/ 1292ش است. بسیاری از شیشه ها و عکس ها و بعضی از وسایل تاریک خانه او به انضمام یک سری نامه های خصوصی اش هنوز موجود است. در این نامه ها، علاوه بر شرح وقایع مهم روز، به اطلاعات دقیقی در مورد ورود کاغذ، شیشه ها، وسایل عکاسی و نرخ رایج آن اشاره هایی شده است.
وی همچنین دارای طبع شعر بود و راجع به مراجعت از فریضه حج خود سروده ای از او موجود است.
بیشتر شهرت چهره نما در ویرایش یا قلم گیری عکس بود و تبحر فنی وی در این امر مرهون تعلیماتی است که در نقاشی داشت.
آوازة شهرت او در زمان خودش، چندان فراگیر بوده که از شهرهای دیگر کارهای مهم خود را به او می سپرده اند. حاصل کار وی صدها شیشه و عکس است که با دقت و مهارت ویرایش شده اند. وی همچنین در تشکیل اولین انجمن عکاسان اصفهان 1325ش که در منزل میرزا مهدی خان چهره نگار تشکیل شد، حضور و نقش فعال داشته است. برادر او میرزا مصطفی، مدتها به عنوان همکار او در قلم گیری عکس ها یاور برادر بود که بعدها در شهرضا ( قمشه) با مشارکت عکاسی به نام فرحناک عکاسخانه ای افتتاح نمودند. و مدتی نیز در اهواز با کمک میرزا مهدی چهره نگار عکاسخانه ای تأسیس کردند و عاقبت در سال 1358ش به بیماری سل در تهران درگذشت.
چهره نما نیز در همین سال از دنیا رفت و در تکیة لسان الارض( شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد کاظم، به سال 1270ش در محلة احمد آباد اصفهان به دنیا آمد. پدر بزرگ او در زمان خود، از بزرگان و معتبران وارد کنندة چینی به اصفهان بوده است. شاید به دلیل همین رفاه نسبی مادی، اغلب افراد خانواده وی تحصیل کرده و اهل علم بوده اند. وی تحصیلات خود را از مکتب خانه و مدارس قدیم شروع نمود و چند سال هم در مدرسة ستارة صبح به تحصیل پرداخت. عرق مذهبی خانواده باعث شد که وقتی او برای تحصیل هنر به تهران رفت، با مخالفت شدید خانواده اش روبرو شود.
در نوار صدایی که خانواده اش در اواخر عمر از او ضبط کرده اند، خاطرات پراکنده ای بدون ذکر تاریخ آمده است: « در دوازده سالگی، پدر مرا به شاگردی حاج میرزا محمد نقاش، به کاروانسرای محمد رضا خان فرستاده. نزد او مقدمات نقاشی را فرا گرفتم. پسر حاج میرزا محمد در این زمان به تهران رفت و در بازگشت، فن عکاسی را فرا گرفته بود. من نیز مصمم شدم به تهران بروم. در خیابان علاءالدوله تهران نزد عکاسی این فن را آموختم، تا اینکه در سن بیست سالگی در خیابان لاله زار با حاج میرزا علی، در عکاسخانه ای شرکت کردیم. چند سال گذشت تا اینکه یک روز خبر دادند، عروسی برادرم ، میرزا هادی، در اصفهان است. در اصفهان که بودم بنا بر تقاضا و تشویق آقای حسین کازرونی تصمیم گرفتم که در اصفهان بمانم و عکاسخانه ای باز کنم، ماندگار شدم و در خیابان خوش( طالقانی) بالاخانه ای را از خود آقا ی کازرونی اجاره کردم و آنجا را تبدیل به عکاسخانه کردم». از استادان وی در یادگیری هنر نقاشی رضا قلی خان اعتمادی است.
میرزا مهدی خان از اولین کسانی است که در اصفهان و به پیروی از تونی خان ( تونی هوانسیان 1243-1325ش) مغازة عکاسی دایر کرد. او غیر از فضل تقدم، به علت تبحر فراوانش در ویرایش عکس، از مشهورترین عکاسهای اصفهان به شمار می رود. سال تأسیس عکاس خانة میرزا مهدی خان به شهادت تابلو بازمانده از آن 1332ق/ 1292ش است. بسیاری از شیشه ها و عکس ها و بعضی از وسایل تاریک خانه او به انضمام یک سری نامه های خصوصی اش هنوز موجود است. در این نامه ها، علاوه بر شرح وقایع مهم روز، به اطلاعات دقیقی در مورد ورود کاغذ، شیشه ها، وسایل عکاسی و نرخ رایج آن اشاره هایی شده است.
وی همچنین دارای طبع شعر بود و راجع به مراجعت از فریضه حج خود سروده ای از او موجود است.
بیشتر شهرت چهره نما در ویرایش یا قلم گیری عکس بود و تبحر فنی وی در این امر مرهون تعلیماتی است که در نقاشی داشت.
آوازة شهرت او در زمان خودش، چندان فراگیر بوده که از شهرهای دیگر کارهای مهم خود را به او می سپرده اند. حاصل کار وی صدها شیشه و عکس است که با دقت و مهارت ویرایش شده اند. وی همچنین در تشکیل اولین انجمن عکاسان اصفهان 1325ش که در منزل میرزا مهدی خان چهره نگار تشکیل شد، حضور و نقش فعال داشته است. برادر او میرزا مصطفی، مدتها به عنوان همکار او در قلم گیری عکس ها یاور برادر بود که بعدها در شهرضا ( قمشه) با مشارکت عکاسی به نام فرحناک عکاسخانه ای افتتاح نمودند. و مدتی نیز در اهواز با کمک میرزا مهدی چهره نگار عکاسخانه ای تأسیس کردند و عاقبت در سال 1358ش به بیماری سل در تهران درگذشت.
چهره نما نیز در همین سال از دنیا رفت و در تکیة لسان الارض( شهدا) به خاک سپرده شد.