شعبانعلی حسام هرندی

شعبانعلی حسام هرندی

شهرت :

حسام هرندی
تاریخ وفات :
5/04/1392
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
او در خانواده ای مذهبی در هرند متولد شد و پس از تعلیم و تعلم در مکتب خانه نزد آیت الله سید محمد حسین حسینی هرندی و آیت الله شیخ یحیی فاضل هرندی تلمذ نمود و مدتی نیز در اصفهان به تحصیل پرداخته و به موطن خویش مراجعت نموده به وعظ و خطابه پرداخت و در هرند مکتب خانه ایی تأسیس و به امر تعلیم و تعلم و تشویق جوانان در علوم قرآنی همت گماشت.
سرانجام وی در شب جمعه پنجم ربیع الثانی 1392ق وفات نمود و در تخت فولاد تکیة امام جمعه مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
او در خانواده ای مذهبی در هرند متولد شد و پس از تعلیم و تعلم در مکتب خانه نزد آیت الله سید محمد حسین حسینی هرندی و آیت الله شیخ یحیی فاضل هرندی تلمذ نمود و مدتی نیز در اصفهان به تحصیل پرداخته و به موطن خویش مراجعت نموده به وعظ و خطابه پرداخت و در هرند مکتب خانه ایی تأسیس و به امر تعلیم و تعلم و تشویق جوانان در علوم قرآنی همت گماشت.
سرانجام وی در شب جمعه پنجم ربیع الثانی 1392ق وفات نمود و در تخت فولاد تکیة امام جمعه مدفون گردید.