ملا علی اصغر خوشنویس اصفهانی

ملا علی اصغر خوشنویس اصفهانی

شهرت :

علامه
تاریخ وفات :
1/01/1318
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
معروف به علامه، فرزند ابوالقاسم، سال 1213ق در محله بیدآباد متولد شد. عالم فاضل، طبیب و هنرمند خوشنویس است. در طب از شاگردانش دکتر احمد محیی و سید عطار حکیم باشی بیدآبادی بوده اند. روزهای چهارشنبه در مسجد درب کوشک به صورت رایگان طبابت می کرده و سالها به تدریس و آموزش هنرجویان نیز مشغول بود. وی در فن خوشنویسی، کتابت، معرق، جلدسازی استادی کم نظیر بود. او در سال 1213ق در محله بیدآباد متولد شد و در سال 1318ق فوت نمود.
مشروح زندگی نامه
معروف به علامه، فرزند ابوالقاسم، سال 1213ق در محله بیدآباد متولد شد. عالم فاضل، طبیب و هنرمند خوشنویس است. در طب از شاگردانش دکتر احمد محیی و سید عطار حکیم باشی بیدآبادی بوده اند. روزهای چهارشنبه در مسجد درب کوشک به صورت رایگان طبابت می کرده و سالها به تدریس و آموزش هنرجویان نیز مشغول بود. وی در فن خوشنویسی، کتابت، معرق، جلدسازی استادی کم نظیر بود. او در سال 1213ق در محله بیدآباد متولد شد و در سال 1318ق فوت نمود.