میرزا محمدرضا خاتون آبادی

میرزا محمدرضا خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
1/01/1336
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
میرزا محمّد رضا خاتون آبادی مشهور به آقا میرزا مسجد شاهی. پدرش میرزا محمّد تقی خاتون آبادی از سادات حسینی خاتون آبادی و داماد سید صدرالدین عاملی بوده است. آقا میرزا مسجد شاهی مردی وارسته، آراسته به محاسن اخلاق، صحیح العمل، متدین، عفیف، محبوب القلوب، و در نزد خاصّ و عام، محلّ وثوق و مورد اعتماد بود. سال ها مجاور نجف اشرف بود. از مال دنیا، دستش خالی بود اما طبعی بلند و عالی داشت، از کسی قبول احسان و تحمل امتنان نمی کرد و به کسب اجاره داری چند مزرعه پرداخته، از آن راه، معیشت آبرومندانه ای می-نمود.آقا میرزا در 1336ق در اصفهان وفات یافت و در حجرة مخصوص به خودش واقع در شرق تکیة مادرشاهزاده مدفون شد
مشروح زندگی نامه
میرزا محمّد رضا خاتون آبادی مشهور به آقا میرزا مسجد شاهی. پدرش میرزا محمّد تقی خاتون آبادی از سادات حسینی خاتون آبادی و داماد سید صدرالدین عاملی بوده است. آقا میرزا مسجد شاهی مردی وارسته، آراسته به محاسن اخلاق، صحیح العمل، متدین، عفیف، محبوب القلوب، و در نزد خاصّ و عام، محلّ وثوق و مورد اعتماد بود. سال ها مجاور نجف اشرف بود. از مال دنیا، دستش خالی بود اما طبعی بلند و عالی داشت، از کسی قبول احسان و تحمل امتنان نمی کرد و به کسب اجاره داری چند مزرعه پرداخته، از آن راه، معیشت آبرومندانه ای می-نمود.آقا میرزا در 1336ق در اصفهان وفات یافت و در حجرة مخصوص به خودش واقع در شرق تکیة مادرشاهزاده مدفون شد