میر محمد صادق خوانساری چهارسویی

میر محمد صادق خوانساری چهارسویی

شهرت :

خوانساری چهارسویی
تاریخ وفات :
20/08/1289
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
پنجمین پسر عالم عامل و فقیه کامل حاج میرزا زین العابدین، در روز یک شنبه26 صفرسال 1228ق در خوانسار دیده به جهان گشود.
مقدمات علوم را در زادگاهش خوانسار در خاندان علم و اجتهاد، نزد پدر و جدش آموخت. پس از مهاجرت پدر به اصفهان از محضر علمای بزرگ حوزة کهن اصفهان استفاده بسیار برد. نام اساتید و مشایخ روایی و اجتهاد او عبارتند از: حاج میرزا زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی؛ حاجی محمدابراهیم کرباسی؛ میر سید حسن مدرس اصفهانی؛ میر سید محمد شهشهانی ؛ سید محمد مهدی نائب الصدر؛ حاج شیخ محمدباقر نجفی.
در برخی منابع به شاگردی او نزد سیدصدرالدین عاملی و سید حجت الاسلام شفتی نیز اشاره شده است. در میان اساتید نامبرده میرزا زین-العابدین موسوی و میر سیدحسن مدرس اصفهانی و میر سید محمد شهشهانی به او اجازة روایت داده و اجتهادش را تصدیق کرده اند.
آقا میرزا محمدصادق خوانساری چهارسویی از بزرگان علما و ابرار اصفهان و صاحب نظر در فقه و اصول و کلام و حدیث بوده است. ایشان آثار و تصنیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته که عبارتند از: 1- شرح الشرایع الاسلام؛ 2- «رساله در حج» به عربی؛ 3- «رساله در مناسک حج»؛ 4-«رسالة الکبیرة فی الاخبار الطریفه»؛ 5- «رساله ای جُنگ» مانند(کشکول)؛ 6- «رساله در طهارت، صلوة، صوم و حج»؛ 7-«رساله در صیغ العقود»؛ 8- «رساله فی ذکر مشایخه الکلام»؛ در این رساله از پدر و استاد و شیخ اجازه اش به :«اشرف مشایخی و اجلّهم و اعزّ اساتیدی و اکملهم» تعبیر کرده است؛ 9-«شرح زبدة الاصول»شیخ بهایی؛10- «الاحباط و التکفیر».
آقا میرزا محمدصادق در شب پنج شنبه20 شعبان 1289 در اصفهان وفات کرد و داخل بقعة مادرشاهزاده مدفون گردید. سنگ نوشتة مزار وی به خط نسخ میرزا آقاجان پرتو خطاط و هنرمند معروف نگاشته شده است.

مشروح زندگی نامه
پنجمین پسر عالم عامل و فقیه کامل حاج میرزا زین العابدین، در روز یک شنبه26 صفرسال 1228ق در خوانسار دیده به جهان گشود.
مقدمات علوم را در زادگاهش خوانسار در خاندان علم و اجتهاد، نزد پدر و جدش آموخت. پس از مهاجرت پدر به اصفهان از محضر علمای بزرگ حوزة کهن اصفهان استفاده بسیار برد. نام اساتید و مشایخ روایی و اجتهاد او عبارتند از: حاج میرزا زین العابدین موسوی خوانساری اصفهانی؛ حاجی محمدابراهیم کرباسی؛ میر سید حسن مدرس اصفهانی؛ میر سید محمد شهشهانی ؛ سید محمد مهدی نائب الصدر؛ حاج شیخ محمدباقر نجفی.
در برخی منابع به شاگردی او نزد سیدصدرالدین عاملی و سید حجت الاسلام شفتی نیز اشاره شده است. در میان اساتید نامبرده میرزا زین-العابدین موسوی و میر سیدحسن مدرس اصفهانی و میر سید محمد شهشهانی به او اجازة روایت داده و اجتهادش را تصدیق کرده اند.
آقا میرزا محمدصادق خوانساری چهارسویی از بزرگان علما و ابرار اصفهان و صاحب نظر در فقه و اصول و کلام و حدیث بوده است. ایشان آثار و تصنیفات ارزشمندی از خود به جای گذاشته که عبارتند از: 1- شرح الشرایع الاسلام، به طریق مزجی در بیش از سی هزار بیت کتابتی، بر تمام شرایع و برادر مؤلف، علامه میرزا محمدهاشم چهارسویی بر آن حاشیه دارد؛ 2- «رساله در حج» به عربی؛ 3- «رساله در مناسک حج» به فارسی؛ 4-«رسالة الکبیرة فی الاخبار الطریفه»: در این کتاب اخباری را برگزیده و به شرح و توضیح آنها پرداخته است؛ 5- «رساله ای جُنگ» مانند(کشکول)؛ 6- «رساله در طهارت، صلوة، صوم و حج» مانند تبصرة علامه حلی؛ 7-«رساله در صیغ العقود»؛ 8- «رساله فی ذکر مشایخه الکلام»؛ در این رساله از پدر و استاد و شیخ اجازه اش به :«اشرف مشایخی و اجلّهم و اعزّ اساتیدی و اکملهم» تعبیر کرده است؛ 9-«شرح زبدة الاصول»شیخ بهایی؛10- «الاحباط و التکفیر».
آقا میرزا محمدصادق در شب پنج شنبه20 شعبان 1289 در اصفهان وفات کرد و داخل بقعة مادرشاهزاده مدفون گردید. سنگ نوشتة مزار وی به خط نسخ میرزا آقاجان پرتو خطاط و هنرمند معروف نگاشته شده است.
فرزندان و بازماندگان؛ آقا میرزا محمدصادق از همسرش دختر شریف العلما بن ناظم التجار تبریزی، چهار فرزند پسر و دو دختر به یادگار گذاشت. دختر ارجمندش خورشید بیگم، همسر برادرزادة او، آیت الله میرزا مسیح چهارسویی، بوده است. که آقا جلال الدین و آقا میرزا سید حسن چهارسویی پسران مسیح از همین مادرند. ولادت خورشید بیگم در صفر 1267، وفاتش شنبه 5 جمادی الثانی 1329 و قبرش ما بین صاحب روضات و شوهرش میرزا مسیح، داخل تکیه صاحب روضات است. دختر دیگر میرزا محمد صادق یعنی فاطمه بیگم زوجة پسر عمویش میر محمد داوود بن حاج میر سید محمد، مادر آقا سلیمان و آقا اسماعیل بود. فاطمه بیگم یک سال قبل از شوهرش روز دهم رجب 1341ق درگذشت و اما پسران به ترتیب تاریخ تولد عبارتند از: 1- آقا میر محمدحسین چهارسویی متولد1264 و متوفی22 ذی حجه1312، از وی چهار دختر باقی مانده که با آخرین پسر صاحب روضات ازدواج کرد. 2- آقا میرزا مجتبی چهارسویی(1269-1331)، که آمنه بیگم دختر آقا میرزا محمد هاشم مجتهد همسر او بود و زن دیگر هم گرفت و در مجموع هفت فرزند ( دو پسر و پنج دختر) داشت.3- حاج میرزا محمد مشهور به واعظ(1272-1355) وی از اصفهان مهاجرت کرد و ساکن کاظمین شد و از فضلا و وعاظ دیندار عصر خود بود. قبر وی در صحن کاظمین است. از او یک پسر و چند دختر باقی مانده است. پسرش عالم فاضل و محقق متتبع آقا سید محمد مهدی موسوی اصفهانی کاظمی صاحب نزدیک به شصت کتاب و رساله در فقه، اصول، حدیث، رجال، تفسیر، تاریخ و ادبیات است و مشهورترین اثر او «احسن الودیعه فی اشهر مشاهیر مجتهدی الشیعه» در دو مجلد که در تکمیل و تتمیم روضات نوشته است. وی در سوم شعبان 1319 در کاظمین به دنیا آمد و در 16 محرم1391 در همان شهر از دنیا رفت و در صحن کاظمین مدفون شد.4- آقا میرزا زین العابدین.