ملا محمد حسین خوراسکانی

ملا محمد حسین خوراسکانی

شهرت :

حاج آخوند
تاریخ وفات :
1/01/1320
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
معروف به حاج آخوند فرزند آخوند ملا علی. پدرش از علمای بزرگ خوراسگان، متوفی 1255ق، از نسل شیخ حر عاملی بوده است.
ملا محمد حسین در مسجد نوی خوراسگان اقامة جماعت می نمود و مورد وثوق مردم و مرجع حل و فصل امور بود.
وی در سال 1320ق وفات و در نزدیکی مسجد واقع در تکیة خوانساری مدفون گردید. مقبرة وی و فرزندش ملا تقی پس از مرمت تکیه از بین رفته است.

مشروح زندگی نامه
معروف به حاج آخوند فرزند آخوند ملا علی. پدرش از علمای بزرگ خوراسگان، متوفی 1255ق، از نسل شیخ حر عاملی بوده است.
ملا محمد حسین در مسجد نوی خوراسگان اقامة جماعت می نمود و مورد وثوق مردم و مرجع حل و فصل امور بود.
وی در سال 1320ق وفات و در نزدیکی مسجد واقع در تکیة خوانساری مدفون گردید. مقبرة وی و فرزندش ملا تقی پس از مرمت تکیه از بین رفته است.
پنج فرزند پسر وی، همه از علما و بزرگان خوراسگان بودند که عبارتند از:
1- آقا میرزا محمد از شاگردان میرزا محمد هاشم چهارسویی، مورد توجه و احترام مردم بود و در سال 1367ق وفات یافت و در نزدیک والد خود مدفون گردید.
2- آقا ملا علی نیز از شاگردان میرزا محمد هاشم چهارسویی، از علما و ائمة جماعت خوراسگان در سال 1350ق وفات یافت و در پایین پای پدر خود مدفون گردید. فرزند وی میرزا محمدعلی ربانی از شاگردان سید محمد مهدی درچه ای و شیخ مهدی نجفی و از علمای خوراسگان بوده و حکایات بذل و بخشش های او به فقرا و ایتام زبانزد مردم بوده و در سال 1385ق فوت و نزدیک قبر والدش مدفون گردید.
3- آقا ملا مهدی از شاگردان و ملازمین آخوند ملا عبدالکریم گزی، در زمان حیات پدر از دنیا رفت و در نزدیک مسجد تکیة خوانساری مدفون گردید.
4- آقا ملاجعفر از فضلا و اهل منبر، در سن چهل سالگی در سفر عتبات وفات یافت و در وادی السلام نجف اشرف مدفون گردید.
5- آقا ملاتقی در نهایت زهد و تقوا و مورد توجه مردم بوده و در سال 1350ق وفات و در کنار پدرش به خاک سپرده شد.