رضا دانش

رضا دانش

شهرت :

رضا دانش
تاریخ وفات :
1352/06/11
مزار :
تکیه ایزدگشسب
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند میرزا علی اکبر، در مبارکة اصفهان به دنیا آمد و ازفرهنگ دوستان مبارکه و از مدرسان ادبیات در دبیرستان فاضل مبارکه بود. وی در شعر دارای طبعی روان بود و گهگاهی اشعار می سرود.
وی در شهریور سال1352ش فوت و در تکیة ایزد گشسب به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا علی اکبر، در مبارکة اصفهان به دنیا آمد و ازفرهنگ دوستان مبارکه و از مدرسان ادبیات در دبیرستان فاضل مبارکه بود. وی در شعر دارای طبعی روان بود و گهگاهی اشعار می سرود.
وی در شهریور سال1352ش فوت و در تکیة ایزد گشسب به خاک سپرده شد. استاد سید رضا بهشتی متخلص به «دریا» اشعاری در مرثیه و ماده تاریخ فوت وی سروده که بر مزارش حک شده است:
کرد دریا سر برون زان جمع و گفت/ از رضا دانش بجو تاریخ او