شیخ اسدالله ربانی

شیخ اسدالله ربانی

شهرت :

شیخ اسدالله ربانی
تاریخ وفات :
1356/09/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج شیخ محمد در شهر خوراسگان متولد شد. ایشان در حوزة اصفهان و از جمله در مدارس ملا عبدالله، صدر بازار، ناصریه در مسجد جامع عباسی و مدرسة حاجی شیخ محمد علی ثقة الاسلام تحصیل نمود. وی پس از کسب فیض از محضر علمای عصر خود همچون سید محمدرضا خراسانی و سید حسین خادمی، به تبلیغ و وعظ در مجالس درس حوزوی و عمومی پرداخت. وی در مسجد جعفری واقع در محلة قلعه طبره اصفهان سال ها اقامه جماعت نمود. از ایشان اشعاری پراکنده باقی مانده است.
وی سرانجام در روز چهارشنبه سوم محرم سال 1398ق/آذرماه 1356ش بدرود حیات گفت و در تکیة لسان الارض( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج شیخ محمد در شهر خوراسگان متولد شد. ایشان در حوزة اصفهان و از جمله در مدارس ملا عبدالله، صدر بازار، ناصریه در مسجد جامع عباسی و مدرسة حاجی شیخ محمد علی ثقة الاسلام تحصیل نمود. وی پس از کسب فیض از محضر علمای عصر خود همچون سید محمدرضا خراسانی و سید حسین خادمی، به تبلیغ و وعظ در مجالس درس حوزوی و عمومی پرداخت. وی در مسجد جعفری واقع در محلة قلعه طبره اصفهان سال ها اقامه جماعت نمود. از ایشان اشعاری پراکنده باقی مانده است.
وی سرانجام در روز چهارشنبه سوم محرم سال 1398ق/آذرماه 1356ش بدرود حیات گفت و در تکیة لسان الارض( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.