سید زین العابدین رضوی خوانساری

سید زین العابدین رضوی خوانساری

شهرت :

سید زین العابدین رضوی خوانساری
تاریخ وفات :
13/03/1307
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمد حسن.
وی متولد 1255ق در خوانسار بوده و پس از فراگرفتن مقدمات علوم در خوانسار به اصفهان مهاجرت نمود و از محضر سید حسن مدرس، ملا حسینعلی تویسرکانی، آقا سید محمد شهشهانی، حاج شیخ محمدباقر نجفی و حاج محمد ابراهیم کرباسی استفاده نمود.
وی در محلة مسجد حکیم سکونت داشت و در مسجد علی اکبر امامت می نمود.آیت الله رضوی خوانساری از جمله کسانی است که به شرف ملاقات حضرت ولی عصر ( عج) نایل گردیده، و از او کرامات و استجابت دعا منقول است.
وی در علوم مختلف تبحر داشته و مخصوصاً در اخبار کتابهائی تألیف نموده و بسیاری از کتابها را نیز ترجمه نموده است. از آثار وی:« نورالانوار»، ترجمه «انوار النعمانیه»، سید نعمت الله جزائری؛ « حسام الشیعه»، که در آخر کتاب« اسرار الاحکام» شیخ محمد تقی آقا نجفی به چاپ سنگی رسیده است؛«بیاض»، که مجالس پراکنده ای است در موضوعات مختلف دینی و در ضمن آن رسالة« شهاب الاخبار» قاضی قضاعی آمده است. این کتاب که جزو نسخ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان است به خط نستعلیق مؤلف است و در 27 ذی القعده 1293 به اتمام رسیده است.
سید زین العابدین رضوی در 13ربیع الاول1307ق فوت و پیکرش را در آرامگاه خانوادگی نزدیک به لسان الارض دفن نمودند که دارای سکوی کوچکی است..

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد حسن بن سید محمد بن میر علی اکبر نقوی که نسب او به سید احمد بن سید محمد بن امام هادی ( ع) می رسد.
وی متولد 1255ق در خوانسار بوده و پس از فراگرفتن مقدمات علوم در خوانسار به اصفهان مهاجرت نمود و از محضر سید حسن مدرس، ملا حسینعلی تویسرکانی، آقا سید محمد شهشهانی، حاج شیخ محمدباقر نجفی و حاج محمد ابراهیم کرباسی استفاده نمود.
وی در محلة مسجد حکیم سکونت داشت و در مسجد علی اکبر امامت می نمود.آیت الله رضوی خوانساری از جمله کسانی است که به شرف ملاقات حضرت ولی عصر ( عج) نایل گردیده، و از او کرامات و استجابت دعا منقول است.
وی در علوم مختلف تبحر داشته و مخصوصاً در اخبار کتابهائی تألیف نموده و بسیاری از کتابها را نیز ترجمه نموده است. از آثار وی:« نورالانوار»، ترجمه «انوار النعمانیه»، سید نعمت الله جزائری؛ « حسام الشیعه»، که در آخر کتاب« اسرار الاحکام» شیخ محمد تقی آقا نجفی به چاپ سنگی رسیده است؛«بیاض»، که مجالس پراکنده ای است در موضوعات مختلف دینی و در ضمن آن رسالة« شهاب الاخبار» قاضی قضاعی آمده است. این کتاب که جزو نسخ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان است به خط نستعلیق مؤلف است و در 27 ذی القعده 1293 به اتمام رسیده است.
همچنین از آثار خط نسخ وی استنساخ کتاب « الکافیه»، ابوعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن حاجب است که آیت الله رضوی این کتاب را در 14 ذی-القعده سال 1280ق به پایان رسانیده است، و استنساخ رساله«المبتداة و المضطربة مع تجاوز دمهما العشره» از آیت الله شیخ محمدباقر فشارکی است.
سید زین العابدین رضوی در 13ربیع الاول1307ق فوت و پیکرش را در آرامگاه خانوادگی نزدیک به لسان الارض دفن نمودند که دارای سکوی کوچکی است. مزار وی و خاندانش که در چند سال اخیر از بین رفته بود به همت مجموعه فرهنگی تخت فولاد مورد مرمت قرار گرفته و سنگ جدید بر آن نصب گردیده است.

داستانها

فرزند سید محمد حسن بن سید محمد بن میر علی اکبر نقوی که نسب او به سید احمد بن سید محمد بن امام هادی ( ع) می رسد.
وی متولد 1255ق در خوانسار بوده و پس از فراگرفتن مقدمات علوم در خوانسار به اصفهان مهاجرت نمود و از محضر سید حسن مدرس، ملا حسینعلی تویسرکانی، آقا سید محمد شهشهانی، حاج شیخ محمدباقر نجفی و حاج محمد ابراهیم کرباسی استفاده نمود.
وی در محلة مسجد حکیم سکونت داشت و در مسجد علی اکبر امامت می نمود.آیت الله رضوی خوانساری از جمله کسانی است که به شرف ملاقات حضرت ولی عصر ( عج) نایل گردیده، و از او کرامات و استجابت دعا منقول است.
وی در علوم مختلف تبحر داشته و مخصوصاً در اخبار کتابهائی تألیف نموده و بسیاری از کتابها را نیز ترجمه نموده است. از آثار وی:« نورالانوار»، ترجمه «انوار النعمانیه»، سید نعمت الله جزائری؛ « حسام الشیعه»، که در آخر کتاب« اسرار الاحکام» شیخ محمد تقی آقا نجفی به چاپ سنگی رسیده است؛«بیاض»، که مجالس پراکنده ای است در موضوعات مختلف دینی و در ضمن آن رسالة« شهاب الاخبار» قاضی قضاعی آمده است. این کتاب که جزو نسخ خطی کتابخانة مرکزی دانشگاه اصفهان است به خط نستعلیق مؤلف است و در 27 ذی القعده 1293 به اتمام رسیده است.
همچنین از آثار خط نسخ وی استنساخ کتاب « الکافیه»، ابوعمرو عثمان بن عمر معروف به ابن حاجب است که آیت الله رضوی این کتاب را در 14 ذی-القعده سال 1280ق به پایان رسانیده است، و استنساخ رساله«المبتداة و المضطربة مع تجاوز دمهما العشره» از آیت الله شیخ محمدباقر فشارکی است.
سید زین العابدین رضوی در 13ربیع الاول1307ق فوت و پیکرش را در آرامگاه خانوادگی نزدیک به لسان الارض دفن نمودند که دارای سکوی کوچکی است. مزار وی و خاندانش که در چند سال اخیر از بین رفته بود به همت مجموعه فرهنگی تخت فولاد مورد مرمت قرار گرفته و سنگ جدید بر آن نصب گردیده است.