احمد رفائی

احمد رفائی

شهرت :

رفائی
تاریخ وفات :
1354/06/25
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
فرزند استاد علی، از شعرای معاصر اصفهان. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. بر روی سنگ مزارش وی را شاعری شیرین بیان معرفی کرده است. وی در 25 شهریور سال 1354ش فوت و در تکیة لسان الارض(گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند استاد علی، از شعرای معاصر اصفهان. از شرح احوال وی اطلاعی در دست نیست. بر روی سنگ مزارش وی را شاعری شیرین بیان معرفی کرده است. وی در 25 شهریور سال 1354ش فوت و در تکیة لسان الارض(گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.
اشعار زیر از شاعر بر روی سنگ مزارش حک شده است:
من بسی شادم که در دوران عمر/ کوره راهی سوی یزدان یافتم
عاشق مخلوق حق بودم ز جان/ با وحوش و اهلی هر دم ساختم
دوستار صنعت صانع بودم/ زین سبب من سوی صنعت تاختم
یک زمانی از راه تحقیق و عمل/ بر صلاح کفر و دین پرداختم
دیدم الحق آن چه می خواهم خداست / من به غیر از حق دگر نشناختم
بحر فکرت بود ره سوی خدای / خویشتن را اندر آن انداختم
سالها در راه تحقیق و عمل / رفتم و در جستجو پرداختم
گر چه ره دشوار و مقصد دور بود / مرکب همت در این ره تاختم
تا بجویم گوهر مقصود را / خویش را در بحر فکر انداختم
پا نهادم در ره صدق و صفا / پرچم مهر و وفا افراختم
خالق و مخلوق معشوقم شدند / عشق را تا رهبر خود ساختم
آنچه می جستم به غیر از حق نبود / جز خدا چیز دگر نشناختم