عبدالحسین سپهری نژاد

عبدالحسین سپهری نژاد

شهرت :

سپهری نژاد
تاریخ وفات :
1362/08/14
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
هنرمند,موسیقی دان
فرزند محمد علی ریسمانی، در سال 1290ش در اصفهان متولد شد. استاد و هنرمند موسیقی و فاضل ادیب و از اولین بنیانگذاران آموزشگاههای شبانه در اصفهان به نام مدرسة سپهری بود و همچنین از صدایی خوش و بلندی برخوردار و موسیقیدان و ردیف دانی کم نظیر بود. نگارنده هم معلم آن مدرسه و هم شاگرد استاد بودم و بارها در کلاسهای درس موسیقی استاد شرکت کردم. صدای ریز و زیبای او روح را تلطیف می کرد و در جان انسان اثر می گذارد. او علاوه بر موسیقی، شعر شناس و ادیب بود و اشعار انتخابی اش برای آوازی که می خواند بسیار مؤثر بود. وی از انتقال دهندگان مکتب خانه های قدیم به مدارس امروزی بود. در موسیقی از شاگردان ممتاز استاد سید رحیم اصفهانی محسوب می شد. تحریرهای زیبا و بجای او و سبک ورود در دستگاهها به هنگام خواندن قابل ذکر است. استاد در هنگام تحصیل در دانشکدة ادبیات که شرایط سنی هم نداشت به عنوان خواننده به اردوی هنری رامسر دانشجویان رفت و مقام اول را کسب نمود.
استاد عبدالحسین سپهری نژاد سرانجام در14 آبان 1362ش فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمد علی ریسمانی، در سال 1290ش در اصفهان متولد شد. استاد و هنرمند موسیقی و فاضل ادیب و از اولین بنیانگذاران آموزشگاههای شبانه در اصفهان به نام مدرسة سپهری بود و همچنین از صدایی خوش و بلندی برخوردار و موسیقیدان و ردیف دانی کم نظیر بود. نگارنده هم معلم آن مدرسه و هم شاگرد استاد بودم و بارها در کلاسهای درس موسیقی استاد شرکت کردم. صدای ریز و زیبای او روح را تلطیف می کرد و در جان انسان اثر می گذارد. او علاوه بر موسیقی، شعر شناس و ادیب بود و اشعار انتخابی اش برای آوازی که می خواند بسیار مؤثر بود. وی از انتقال دهندگان مکتب خانه های قدیم به مدارس امروزی بود. در موسیقی از شاگردان ممتاز استاد سید رحیم اصفهانی محسوب می شد. تحریرهای زیبا و بجای او و سبک ورود در دستگاهها به هنگام خواندن قابل ذکر است. استاد در هنگام تحصیل در دانشکدة ادبیات که شرایط سنی هم نداشت به عنوان خواننده به اردوی هنری رامسر دانشجویان رفت و مقام اول را کسب نمود.
استاد عبدالحسین سپهری نژاد سرانجام در14 آبان 1362ش فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد.