میرسیدعلی نقی سرتیپ اوحدی

میرسیدعلی نقی سرتیپ اوحدی

شهرت :

سرتیپ اوحدی
تاریخ وفات :
9/05/1338
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
معروف به سرتیپ فرزند میرزا احمد طبیب،از خاندان کلانتران اصفهان بود. وی که خود از اهل فضل و کمال بود در تربیت و تشویق شعرا و گویندگان سعی بلیغ مبذول می داشت. او بعد از انجمن عنقا انجمنی از شعرا نیز به راه انداخت که از اعاظم رجال و بزرگان و مشاهیر شعرا و ارباب ذوق و پرورش یافتة انجمن های قبلی بودند. بزرگانی همچون عمان سامانی، ابوالفتح خان دهقان، میرزا هاشم انجم، میرزا محمد سها، میرزا ابوالقاسم طرب و غیره در این انجمن بودند.
استاد جلال الدین همایی می نویسد: « راقم سطور در زمان خود از گذشتگان سه نفر را به یاد دارم که مفهوم شعر خواندن شاعرانه را درک کرده بودند و استادانه شعر می خواندند؛ یکی در اصفهان مرحوم میرزا سیدعلی نقی خان اوحدی معروف به سرتیپ. نگارنده ایام پیری او را درک کردم که از نعمت باصره محروم شده بود، با این حال گاهی در انجمن شعرا، منزل میرزا عباس خان شیدا می آمد و اشعار مبتدیان را صریح و بی پروا نقادی می کرد و به رعایت مقام تقدم و پیش کسوتی؛ همه در برابر او متواضع بودند. به همین مناسب هر روز که او حضور داشت، تعیین غزل طرحی با او بود. از آن پیش هم مدتی انجمن شعرای اصفهان در منزل او دایر می شده است. شعر را با آهنگ متین شاعرانه بسیار پخته و دلنشین می خواند».
از تربیت یافتگان انجمن سرتیپ می توان میرزا فتح الله جلالی، میرزا ابوالقاسم ذوقی، میرزا محمد رزمی، میرزا شکرالله منعم، میرزا محمدکاظم غمگین، میرزا حسن آتش را اشاره کرد.
انجمن مزبور بعد از انجمن عنقا تشکیل شده بود و تا نزدیک دوران مشروطه دوام داشت. از انجمن های پرشور و گرم اصفهان بوده است و پس از تعطیلی آن مرحوم سید محمد حقایق شیرازی انجمن حقایق را حدود سال 1326ق تأسیس نمود.
همچنین در نامة مصطفی فاتح به محمدعلی جمال زاده، مطالبی در مورد سرتیپ آورده شده است: « درباره میرزاسیدعلی نقی خان اطلاعاتی خواسته بودی، آنچه تحقیق کردم به قرار زیر است. این شخص در قشون ظل السلطان افسر بود و بعد از بر هم خوردن قشون مزبور خانه نشین شده و در محلة احمدآباد اصفهان خانه ای داشت و زندگی محقری برای خود تهیه کرده بود در اواخر عمر نابینا شده بود و بدون راهنما قادر به حرکت نبود[...] قبل از نابینایی کلاس درس ریاضی در خانه خود دایر کرده بود و چند نفر شاگرد داشت».
در منابع از ایجاد مدرسه ای به نام مدرسة اسلامی به وسیله سیدعلی نقی سرتیپ یاد شده است که براساس نوشتة مصطفی فاتح، سیدعلی نقی سرتیپ که مدرسه ایجاد کرده همنام و معاصر اوحدی سرتیپ صاحب عنوان می باشد. فاتح می نویسد: « او هیچ وقت مدرسه ایجاد نکرد و مرد وارسته ای بود که حوصله ایجاد مدرسه نداشت. ولی یک سیدعلی نقی دیگری که معاصر او بود مدرسه ای در اصفهان برپا کرد».
سرانجام سید علی نقی سرتیپ، نهم جمادی الاول سال 1338ق فوت و در تکیة لسان الارض مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
معروف به سرتیپ فرزند میرزا احمد طبیب،از خاندان کلانتران اصفهان بود. وی که خود از اهل فضل و کمال بود در تربیت و تشویق شعرا و گویندگان سعی بلیغ مبذول می داشت. او بعد از انجمن عنقا انجمنی از شعرا نیز به راه انداخت که از اعاظم رجال و بزرگان و مشاهیر شعرا و ارباب ذوق و پرورش یافتة انجمن های قبلی بودند. بزرگانی همچون عمان سامانی، ابوالفتح خان دهقان، میرزا هاشم انجم، میرزا محمد سها، میرزا ابوالقاسم طرب و غیره در این انجمن بودند.
استاد جلال الدین همایی می نویسد: « راقم سطور در زمان خود از گذشتگان سه نفر را به یاد دارم که مفهوم شعر خواندن شاعرانه را درک کرده بودند و استادانه شعر می خواندند؛ یکی در اصفهان مرحوم میرزا سیدعلی نقی خان اوحدی معروف به سرتیپ. نگارنده ایام پیری او را درک کردم که از نعمت باصره محروم شده بود، با این حال گاهی در انجمن شعرا، منزل میرزا عباس خان شیدا می آمد و اشعار مبتدیان را صریح و بی پروا نقادی می کرد و به رعایت مقام تقدم و پیش کسوتی؛ همه در برابر او متواضع بودند. به همین مناسب هر روز که او حضور داشت، تعیین غزل طرحی با او بود. از آن پیش هم مدتی انجمن شعرای اصفهان در منزل او دایر می شده است. شعر را با آهنگ متین شاعرانه بسیار پخته و دلنشین می خواند».
از تربیت یافتگان انجمن سرتیپ می توان میرزا فتح الله جلالی، میرزا ابوالقاسم ذوقی، میرزا محمد رزمی، میرزا شکرالله منعم، میرزا محمدکاظم غمگین، میرزا حسن آتش را اشاره کرد.
انجمن مزبور بعد از انجمن عنقا تشکیل شده بود و تا نزدیک دوران مشروطه دوام داشت. از انجمن های پرشور و گرم اصفهان بوده است و پس از تعطیلی آن مرحوم سید محمد حقایق شیرازی انجمن حقایق را حدود سال 1326ق تأسیس نمود.
همچنین در نامة مصطفی فاتح به محمدعلی جمال زاده، مطالبی در مورد سرتیپ آورده شده است: « درباره میرزاسیدعلی نقی خان اطلاعاتی خواسته بودی، آنچه تحقیق کردم به قرار زیر است. این شخص در قشون ظل السلطان افسر بود و بعد از بر هم خوردن قشون مزبور خانه نشین شده و در محلة احمدآباد اصفهان خانه ای داشت و زندگی محقری برای خود تهیه کرده بود در اواخر عمر نابینا شده بود و بدون راهنما قادر به حرکت نبود[...] قبل از نابینایی کلاس درس ریاضی در خانه خود دایر کرده بود و چند نفر شاگرد داشت».
در منابع از ایجاد مدرسه ای به نام مدرسة اسلامی به وسیله سیدعلی نقی سرتیپ یاد شده است که براساس نوشتة مصطفی فاتح، سیدعلی نقی سرتیپ که مدرسه ایجاد کرده همنام و معاصر اوحدی سرتیپ صاحب عنوان می باشد. فاتح می نویسد: « او هیچ وقت مدرسه ایجاد نکرد و مرد وارسته ای بود که حوصله ایجاد مدرسه نداشت. ولی یک سیدعلی نقی دیگری که معاصر او بود مدرسه ای در اصفهان برپا کرد».
سرانجام سید علی نقی سرتیپ، نهم جمادی الاول سال 1338ق فوت و در تکیة لسان الارض مدفون گردید.